KATEDRA POLITOLÓGIE A EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ FF UKF V NITRE


Prejsť na obsah

DUBNIČKA IVAN

KATEDRA

Doc. PhDr. IVAN DUBNIČKA, PhD.
Vysokoškolský pedagóg, kulturológ, politológ a publicista.
Autor piatich monografií, desiatok odborných a vedeckých štúdií, recenzií, komentárov a článkov popularizujúcich vedu, spoluautor učebníc pre základné, stredné a vysoké školy. Za publikácie dostal niekoľko ocenení. V druhej polovici deväťdesiatych rokov sa podieľal na formovaní environmentálnej výchovy na slovenských školách. V politologickom priestore sa zaoberá environmentálnou krízou, jej genézou, ktorú skúma antropologickými metódami a jej dopadmi na kultúru a geopolitiku. Kulturologicky sa orientuje na politické osobnosti novších slovenských dejín. Z týchto oblastí prednáša na akademickom aj verejnom fóre, vystúpil na viac ako päťdesiatich domácich a zahraničných vedeckých konferenciách, pravidelne hosťuje na viacerých slovenských a českých univerzitách. Je riešiteľom a spoluriešiteľom niekoľkých vedeckých úloh, členom Vedeckej rady Ústavu politických vied SAV a členom Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, členom redakčných rád viacerých odborných a vedeckých periodík a šéfredaktor periodika CIVITAS.

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: idubnicka@ukf.sk
Funkčné zaradenie na UKF: docent, vedúci katedry

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Magisterské štúdium (Mgr.): FF UK v Bratislave (teória kultúry) - 1993
Doplnkové pedagogické štúdium: FF UK v Bratislave (kulturológia) - 2000
Doktorandské štúdium (PhD.): FF UK v Bratislave (kulturológia) 2003
Rigorózna skúška (PhDr.): FF UKF v Nitre (kulturológia) - 2004
Habilitačné konanie (Doc.): FF UKF v Nitre (kulturológia) - 2007

Výučba predmetov na katedre:
Kultúrna a sociálna antropológia
Kultúra Európy
Religionistika
Geopolitika a globalizačné procesy
Environmentalizmus

Monografie:
DUBNIČKA, I.: Prírodný svet Indiánov (s ilustráciami Bohuša Šikulinca). Bratislava: PaRPRES, 1998. 162 s. ISBN 80-88-789-27-3.
DUBNIČKA, I.: Kulturológia a environmentalistika a ich výchovné aspekty. Acta culturologica. zv. č. 9. Bratislava: UK FF, 2003. 102 s. ISBN 80-88901-74-X. (Monografia je zaradená do Slovenského národného korpusu v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave.)
DUBNIČKA, I.: Kultúra a environmentálna kríza. Nitra: UKF FF, 2007. 486 s. ISBN 80- 8094-034-7. (Ocenenia monografie: Cena rektora FF UKF za publikačné a iné tvorivé aktivity v kategórii Monografické diela v slovenskom jazyku, prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2007 v kategórii spoločenské vedy.)
DUBNIČKA, I.: Mravy, šelmy a vegetariáni. Nitra: UKF FF, 2007. 316 s. ISBN 978-80- 8094-228-1.
DUBNIČKA, I.: Misa Mäsa. Bratislava: Karpaty-Inforpress, 2012. 240 s. ISBN 978-80-968533-9-7

Päť najvýznamnejších štúdií:
DUBNIČKA, I.: Občianska spoločnosť a náboženský etnocentrizmus. In Formovanie európskej občianskej spoločnosti. Prešov: Prešovská univerzita, FF, 2005, s. 191-199. ISBN 80-8068-335-2.
DUBNIČKA, I.: Vavro Šrobár a čechoslovakizmus. In Kultúrno-politický profil Vavra Šrobára. Nitra: Kulturologická spoločnosť, 2005, s. 105-135. ISBN 80-969481-2-1.
DUBNIČKA, I.: Utilitaristické črty totemizmu. In Acta Nitriensiae 9. Nitra: UKF FF, 2007, s. 80-107. ISBN 978-80-8094-236-6
DUBNIČKA, I.: Antropologická interpretácia smrti. In Člověk ve stínu svého konce. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, Česká společnost pro politické vědy, 2007, s. 59-65. ISBN 978-80-86708-34-8
DUBNIČKA, I.: Les intérets communs de L'Europe. In L'Union européenne et ses espaces de proximité. Reims: Université de Reims, 2007, s. 299-309. ISBN 978-2-8027-2385-1.


© 2009  Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu