Rozpis študentov na štátne magisterské skúšky – denní + externí študenti

Štátne skúšky PO Mgr. DŠ + Ext.Š

Zloženie komisie: predseda: prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
členovia: doc. Mgr. László Ȍllȍs, PhD.
doc. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.
Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD. + zapisovateľka

01. 06. 2020 ŠD Nitra BSB-106 9.00 hod.

D e n n é  š t ú d i u m

1. Švihorík Roman 09.00 – 09.35

E x t e r n é   š t ú d i u m
2. Hoppan Štefan 09.45 – 10.20
3. Lampertová Monika 10.30 – 11.05
4. Packová Lucia 11.15 – 11.50
5. Pákozdy Martin 12.00 – 12.35
6. Petruš Filip 12.45 – 13.20
7. Čimová Veronika 13.30 – 14.05

prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.
vedúci katedry