TÉZY KU SKÚŠKE Z DEJÍN FILOZOFIE v rámci rigorózneho konania (PhDr.) ak. r. 2023-2024 pre nefilozofov

Dejiny filozofie

 1. Ontologická problematika v antickej filozofii
 2. Antropocentrický obrat vo filozofii
 3. Podstata a význam Platónovej a Aristotelovej filozofie
 4. Prínos patristiky do filozofického myslenia
 5. Scholastická filozofia
 6. Renesančná prírodná a sociálna filozofia
 7. Filozofický racionalizmus a empirizmus
 8. Kant a nemecký idealizmus
 9. Marxizmus a pozitivizmus
 10. Fenomenologická a existenciálna filozofia
 11. Náboženské filozofické myslenie 19.–20. storočia
 12. Politické a sociálne myslenie 20. storočia
 13. Postmoderna vo filozofii

 

Odporúčaná literatúra

 1. Mihina , F. – Leško, V.: Dejiny filozofie. Iris: Bratislava 1993.
 2. Kiczko, L. a kol.: Dejiny filozofie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2008.
 3. Störig, H. J.: Malé dějiny filosofie. Praha: ZVON 1991.
 4. Hare, R. M. – Barnes, J. – Chadwick, H.: Zakladatelé myšlení. Svoboda: Praha 1994.
 5. Zimmer, R.: Príbeh filozofie. Kľúč ku klasickým dielam. Bratislava: Slovart 2005.
 6. Solomon, R. C.: Vzostup a pád subjektu alebo od Rousseaua po Derridu. Enigma: Nitra 1996
 7. Novosád, F. – Smreková, D. (Eds.): Dejiny sociálneho a politického myslenia. Bratislava: Kalligram 2013.

 

Poznámka:  Kandidát má možnosť absolvovať minimálne jednu konzultáciu z dejín filozofie (u  pedagóga zodpovedného za priebeh skúšky na príslušnej katedre).

 

* * * * * * * * * * * * * *

Gestori poverení vykonávaním rigoróznej skúšky z odboru filozofia / dejiny filozofie:

 

Doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD. – Katedra etiky a estetiky, Ústav manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie (vjakubovska@ukf.sk)

Doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. – Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Katedra histórie, Katedra filozofie a politológie (odbor politológia) (ajavorska@ukf.sk)

Doc. Mgr. Klement Mitterpach, PhD. – Katedra anglistiky a amerikanistiky,  Katedra archeológie (kmitterpach2@ukf.sk)

Doc. ThDr. PhDr. Tomáš Pružinec, PhD. – Katedra romanistiky a germanistiky, Katedra slovanských filológií (tpruzinec@ukf.sk)

Doc. Mgr. Martin Vašek, PhD. – Katedra translatológie, Katedra žurnalistiky a nových médií,(mvasek@ukf.sk)