Doktorandské štúdium

Politológia III. stupeň

a/ stupeň vysokoškolského štúdia: tretí (doktorandský)

b/ forma štúdia: denná/ externá

c/ štandardná dĺžka štúdia: 3 roky/ 4 roky

d/ akademický titul: PhD. (philosopiae doctor)

 

ABSOLVENT

Všeobecná charakteristika

Doktorandský študijný program Politológia nadväzuje na magisterský študijný program Politológia, prípadne iné príbuzné odbory. Absolvovanie študijného odboru Politológia predstavuje systematické štúdium politických procesov prostredníctvom politických teórií, koncepcií, modelov a paradigiem kombinovaných s vedeckými analytickými metódami. Súčasťou štúdia je individuálny prínos doktoranda k rozpracovaniu teoretických východísk, tvorivé definovanie problémov a návrhy ich riešení. Prispieva k rozvoju teoretických základov vedného odboru.

Absolvent má predpoklady zvládnuť vedeckú prácu v odbore Politológia a v príbuzných odboroch. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách. Je schopný publikovať texty v odbornej vedeckej literatúre. Oboznámi sa aj s vyučovacím procesom na vysokej škole z pozície učiteľa.

Teoretické poznatky

V rámci tretieho stupňa štúdia sa vyžaduje dôkladná orientácia v minulých i súčasných trendoch, koncepciách a teóriách akademickej reflexie politiky spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu. Od študenta sa vyžaduje individuálny tvorivý prínos pri rozpracovaní teoretických východísk vednej disciplíny ako i metaanalýzy vývoja politickej vedy.

Praktické zručnosti

Absolvent je schopný:

  • formulovať, koordinovať a viesť interdisciplinárny domáci i medzinárodný vedecký výskum v oblasti politológie a príbuzných vedných odborov;
  • prispieť k rozvoju teoretických základov vedného odboru;
  • vypracovať expertízy a hodnotenia v oblasti zahraničnej politiky;
  • spracovať odborne fundované alternatívne scenáre politického vývoja;
  • publikovať v karentovaných a im zodpovedajúcich domácich vedeckých časopisoch a medzinárodných periodikách;
  • zapájať sa do pedagogického procesu v odbore;
  • aktívne zastupovať akademickú obec na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch.

Uplatnenie

Absolventi tretieho stupňa študijného programu Politológia nadobudnú predpoklady pre vedeckú prácu v príslušnom odbore ako aj v odboroch príbuzných. Vyprofilujú sa na špičkových špecialistov pre výskum politiky s dôrazom na rozvoj politológie ako vednej disciplíny. Sú schopní nielen vnímať, artikulovať a komentovať politické javy, procesy a tendencie, ale aj ich vedecky, nadstranícky a bez emotívneho subjektivizmu hodnotiť, porovnávať a hľadať príčinné súvislosti.

Môžu sa uplatniť predovšetkým v akademickej oblasti, na univerzitných pracoviskách, v teoreticko-výskumnej oblasti a v odborných vedeckých ústavoch pracoviskách. Po každej stránke (vedeckej i pedagogickej) sú pripravení zvládnuť post univerzitného učiteľa a prenášať ako interní alebo externí pracovníci na prvých dvoch stupňoch vysokoškolského štúdia. Môžu viesť ako školitelia záverečnú prácu bakalárskeho i magisterského štúdia.

Absolventi sú pripravení na prácu v analytických oddeleniach politických strán, občianskych združení, inštitúcií spätých s európskou integráciou. Vedia pôsobiť v tímoch analyzujúcich politickú agendu pre iné inštitúcie. Dokážu profesionálne a nezaujate vystupovať v masových médiách. Uplatniť sa môžu tiež v politickom manažmente napríklad ako odborníci na vedenie politických kampaní i v politickej praxi ako vysoko erudovaní politici.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Charakteristika

Všetky povinné a povinne voliteľné predmety svojim obsahom zodpovedajú vymedzeniu jadra znalostí pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Politológia definovanom akreditačnou komisiou. Ich konkrétna vyučovacia náplň zároveň odráža špecifiká Katedry politológie a euroázijských štúdií v oblasti vedecko-výskumnej, publikačnej i tematického zamerania pedagógov.

Študijný program smeruje k získaniu potrebných znalostí, doplňujúcich vedomostí, schopností a zručností tvoriacich odborný profil absolventa.

Základné disciplíny

 Povinné predmety

Etika vedeckej práce

Metodológia politologického výskumu

Porovnávacia politológia

Systémy myslenia v politike

Teórie medzinárodných vzťahov a európska integrácia

Povinne voliteľné predmety

Ázijské veľmoci

Cudzí jazyk pre akademické účely 1.

Cudzí jazyk pre akademické účely 2.

Duchovné tradície Európy

Osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského myslenia.

Postsovietsky priestor

Požiadavky absolutória študijného programu

Na riadne ukončenie štúdia je potrebné úspešné absolvovanie všetkých povinných predmetov a získanie minimálne 180 kreditov v požadovanej štruktúre študijného plánu, obhájenie dizertačnej práce a úspešné vykonanie dizertačnej skúšky z predmetov stanovených študijným plánom.