Zborníky vydané KPEŠ na FF UKF v Nitre

obalka_skupiny_smallDUBNIČKA, Ivan (ed.): Nátlakové skupiny, subkultúry a kontrakultúry. Nitra: FF UKF, 2012, 136 s. ISBN 978-80-558-0180-3

Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 23. apríla 2012 na FF UKF v Nitre. V poradí štvrtá konferencia nadväzuje na predošlé tri konferencie, ktoré Katedra politológie a európskych štúdií organizuje v jarnom období. Príspevky oscilujú na rozhraní politológie a antropológie.


obalkaDUBNIČKA, Ivan (ed.): Zdroje a energia v 21. storočí. Nitra: FF UKF, 2011, 176 s. ISBN 978-80-8094-971-6

Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 14. apríla 2011 na FF UKF v Nitre. V poradí tretia konferencia tematicky nadväzuje na predošlé dve konferencie, ktoré Katedra politológie a európskych štúdií organizuje v jarnom období. Príspevky oscilujú na rozhraní politológie a environmentalistiky.


dubnicka_megatrendy_smallDUBNIČKA, Ivan (ed.): Megatrendy tretieho milénia. Nitra: FF UKF, 2011, 340 s.
ISBN 978-80-8094-833-7

Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 22. apríla 2010 na FF UKF v Nitre. V poradí druhá konferencia má ambície vytvoriť tradíciu podobných podujatí, ktoré majú byť memoriálom zakladateľa katedry Juraja Kučírka.


dubnicka-krno_EU_po_pade_muru_smallKRNO, Svetozár, DUBNIČKA, Ivan (ed.): Stredná Európa a svet po páde Berlínskeho múru. Nitra: FF UKF,  2011, 200 s. ISBN 978-80-8094-824-5

Zborník obsahuje príspevky prezentované na VII. a VIII. ročníku tradičného Kolokvia, ktoré každoročne na jeseň organizuje Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.


dubnicka_ekofilozofia_smallDUBNIČKA, Ivan (ed.): „Ekofilozofia včera, dnes a zajtra“. Nitra: FF UKF, 2009, 256 s. ISBN 978-80-8094-642-5

Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej konferencie rovnomenného názvu, ktorá sa konala 22. apríla 2009 v priestoroch FF UKF v Nitre. Konferencia bola venovaná zakladateľovi Katedry politológie a európskych štúdií na FF UKF v Nitre politológovi a ekofilozofovi Jurajovi Kučírkovi.


krno-lysy_CE_ex_EU_smallKRNO, Svetozár, LYSÝ, Jozef (ed.): Stredná Európa a krajiny mimo EÚ a NATO. Nitra: FF UKF, 2008, 304 s. ISBN 978-80-8094-441-4

Zborník obsahuje už štvrtý súbor štúdií členov medzinárodného riešiteľského tímu projektu VEGA s témou: „Politický vývoj štátoch V4 po parlamentných voľbách v rokoch 2005-2006“, ktorý nadväzuje na predchádzajúci projekt riešiaci obdobie po voľbách 2001-2002.


krno_s_europa_po_volbach_smallKOL.: Stredná Európa po parlamentných voľbách v roku 2005 a 2006.
Nitra: FF UKF, 2007, 198 s. ISBN 978-80-8094-142-0

Zborník obsahuje štúdie členov medzinárodného riešiteľského tímu projektu VEGA s témou: „Politický vývoj štátoch V4 po parlamentných voľbách v rokoch 2005-2006“, ktorý nadväzuje na predchádzajúci projekt riešiaci obdobie po voľbách 2001-2002. Štúdie analyzujú vývojové trendy politických strán a hnutí, zostavil ich vedúci riešiteľského tímu doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.


krno_V4_po_EU_smallKOL.: Štáty Višegrádskej štvorky po vstupe do Európskej únie.
Nitra: FF UKF, 2006, 198 s. ISBN 80-8050-911-5

Zborník obsahuje štúdie členov medzinárodného riešiteľského tímu projektu VEGA s témou: „Politický vývoj štátoch V4 po parlamentných voľbách v rokoch 2001-2002“. Štúdie analyzujú pohyb v spoločnosti po vstupe do EÚ a NATO, zostavil ich vedúci riešiteľského tímu doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.


krno_vyvoj_V4_smallKOL.: Politický vývoj v štátoch Vyšehrádskej štvorky.
Nitra: FF UKF, 2004, 172 s. ISBN 80-8050-759-7

Zborník obsahuje štúdie členov medzinárodného riešiteľského tímu projektu VEGA s témou: „Politický vývoj štátoch V4 po parlamentných voľbách v rokoch 2001-2002“. Štúdie analyzujú vývojové trendy politických strán a hnutí, zostavil ich vedúci riešiteľského tímu doc. PhDr. Svetozár Krno, CSc.


kol_europa_rozmanita_smallKOL.: Európa jednotná v rozmanitosti.
Nitra: FF UKF, 2004, 176 s. ISBN 80-8050-805-4

Zborník obsahuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie rovnomenného názvu, ktorá bola organizovaná za významnej podpory Slovenskej asociácie európskych štúdií.


kol_obnova_programu_small

KOL.: Obnova učebného programu vysokoškolskej prípravy učiteľa občianskej náuky.  Nitra: FF UKF, 2002, 150 s. ISBN 80-8050-487-3

Zborník obsahuje monografické štúdie, ktoré sú výsledkom internetovej konferencie s medzinárodnou účasťou zorganizovanou Katedrou politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.

 


kol_vedy_na_prahu_smallKOL.: Politické vedy na prahu tretieho tisícročia.
Nitra: FF UKF, 2001. ISBN 80-8050-382-6

Zborník obsahuje monografické štúdie, ktoré sú výsledkom internetovej konferencie s medzinárodnou účasťou zorganizovanou Katedrou politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre.