Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.

tiborVysokoškolský pedagóg, filozof, ekonóm, politológ, spisovateľ. Spoluautor učebných textov a autor učebníc pre vysoké školy, odborných a vedeckých štúdií, článkov, recenzií. Vo svojom vedecko-pedagogickom zameraní sa postupne orientoval na problematiku nacionalizmu, tradicionalizmu a moderny, postmoderny a multikulturalizmu, vzťahu ekonómie, politiky a etiky. Pod vedením Doc. J. Kučírka spolu Mgr. E. Bernáthovou a Doc. L. Öllösom patrí k zakladateľom Katedry politológie. V roku 1997 publikoval prvú publikáciu katedry, skriptá Dejiny ekonomických teórií I. Je spoluriešiteľom viacerých výskumných projektov. Píše a prekladá aj prózu a básne (z češtiny, slovenčiny, nemčiny, angličtiny…).

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slánčikovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: tszentandrasi@ukf.sk, szentandrasitibi@gmail.com
Funkčné zaradenie na UKF: odborný asistent

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Vysokoškolské štúdium (Mgr.): FF UK v Prahe (filozofia – ekonómia) – 1990
Doktorandské štúdium (PhD.): FF UK v Bratislave (systémová filozofia) – 2002 

Výučba predmetov na katedre:
Základy ekonomiky
Európske ekonomické integrácie
Nacionalizmus a fundamentalizmus
Politika tradicionalizmu a moderny
Teórie spoločenských konfliktov
Seminár k dejinám filozofie

Publikácie
Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach a učebných textov:

SZENTANDRÁSI T.: Človek v ekonomických vzťahoch. In: Kolektív autorov: Učebné texty z občianskej náuky. FHV VŠPg Nitra 1993. s. 65-79 – ISBN 80-85183-54-4
SZENTANDRÁSI T.: Hermeneutika. In: Kolektív autorov: Dejiny filozofie III. FHV VŠPg Nitra 1994
SZENTANDRÁSI T.: Dejiny ekonomických teórií I. – Od ekonomického myslenia k ekonomickej vede. Katedra politológie, FHV UKF Nitra 1997
SZENTANDRÁSI T.: Dejiny ideí európskeho zjednotenia I : (do začiatku 20. storočia) – Nitra : UKF, 2007. – 88 s. – ISBN 80-8094-183-3

Päť najvýznamnejších štúdií:
SZENTANDRÁSI T.: Může být etika národa humánní? In: Ganthaler H., Hodovský I., Zima P. (eds): Morální konflikty v dnešní Evropě. Sborník příspěvku z mezinárodní konference, Olomouc : Univerzita  Palackého, 1998, s. 63-68 – ISBN 80-7067-822-4.
SZENTANDRÁSI T.: Národ, nacionalizmus a mravnosť. In: Fandelová, E. (ed.): Acta Nitriensia 6: reprezentačný zborník Filozofickej fakulty UKF, Nitra 2004, s. 120-135 – ISBN 80-8050-716-3,
SZENTANDRÁSI T.: Egy konzervatív politikus emberi példája a totalitárius diktatúrákban /Humánny príklad jedného konzervatívneho politika v totalitných diktatúrach. In: Prágai Tükör /Pražské zrkadlo, 2006/5, s. 47-53 – ISSN 1210-3853
SZENTANDRÁSI T.: Subjektivní poznámky o smrti, víře v boha a lásce k bližnímu – s ohledem na dílo  M. de Unamuna. In: Dolista J. (ed.): Člověk ve stínu svého konce. Vysoká škola evropských a regionálních studií, Česká společnost pro politické vědy, České Budejovice 2007, s. 272-8 – ISBN 978-80-86708-34-8
SZENTANDRÁSI T.: Situace maďarských menšin ve státech sousedících s Maďarskem. In: Hirtlová P., Srb V. (eds.): Menšiny a integrující se Evropa. – Kolín : Nezávislé centrum pro studium politiky, 2010. – ISBN 978-80-86879-23-9, S. 395-411