Personálna štruktúra

Profesori: 

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Docenti: 

Doc. Mgr. László Öllös, PhD.

Doc. Mgr. Zuzana Mészárosová-Lampl, PhD.

Doc. PhDr. Boris Zala, CSc. (dočasne uvoľnený na výkon verejnej funkcie)

Odborní asistenti:

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

PhDr. Elena Dřízova, CSc.

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.

Externí prednášajúci:

prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. (FF UKF, Nitra)

prof. PhDr. Janka Hečková, CSc. (FF UKF, Nitra)

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. (PdF UK Bratislava)

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (PdF UK Bratislava)

doc. PhDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (FSVaZ UKF, Nitra)

PhDr. Marián Macho, PhD. (FF UKF, Nitra)

Mgr. Richard Sťahel, PhD. (FF UKF Nitra)

JUDr. Helena Hromádková (súkromný sektor)

Výučba jazykov (zabezpečuje Jazykové centrum FF UKF):

Mgr. Pavol Adamka, PhD.

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.

Mgr. Martina Szabóová, PhD.