Personálna štruktúra

Profesori: 

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

 

Docenti: 

Doc. Mgr. László Öllös, PhD.

Doc. Mgr. Zuzana Mészárosová-Lampl, PhD.

 

Odborní asistenti:

Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.

PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

Mgr. Tibor Szentandrási, PhD.

 

Externí prednášajúci:

doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. (PdF UK Bratislava)

doc. PhDr. Miroslav Tvrdoň, PhD. (FSVaZ UKF, Nitra)

PhDr. Marián Macho, PhD. (FF UKF, Nitra)

 

Výučba jazykov (zabezpečuje Jazykové centrum FF UKF):

Mgr. Pavol Adamka, PhD.

Mgr. Lenka Michelčíková, PhD.

Mgr. Martina Szabóová, PhD.

 

Bývalí členovia a externí prednášajúci:

Doc. PhDr. Boris Zala, CSc.

PhDr. Elena Dřízová, CSc.

prof. PhDr. Cyril Diatka, CSc. (FF UKF, Nitra)

prof. PhDr. Janka Hečková, CSc. (FF UKF, Nitra)

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. (PdF UK Bratislava)

Mgr. Richard Sťahel, PhD. (FÚ SAV Bratislava)