Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.

Snímka 1 (8.2.2016 22-05).jpgVysokoškolský pedagóg, politológ, spisovateľ literatúry faktu, expedičný turista. Je samostatným autorom 12 monografií, 7 učebníc, 11 esejistických cestopisov, 150 vedeckých štúdií a odborných článkov, 34 recenzií, 10 historických článkov, 4 profilov literátov a 218 politologických rozborov a komentárov. Na jeho publikačnú činnosť doteraz vzniklo 372 ohlasov. V roku 1991 mu vyšiel v spoluautorstve s P. Kulašikom a R. Tóthom prvý politologický slovník v bývalej ČSFR (v slovenskej aj českej verzii).

Vo vedeckovýskumnej oblasti sa zameriava na osobitosti spoločensko-politického vývoja v rozličných geografických regiónoch Európy a Ázie. Zapĺňa biele miesta v našom spoločenskovednom poznávaní, nakoľko štúdií o daných regiónoch je ako šafranu a monografií temer niet. Texty zachytávajú historický vývoj, mytologické, náboženské, kultúrne, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov a vývoj politického systému v transformačnom procese.

Na analyzované regióny a na jednotlivé jeho súčasti sa pozerá z viacerých hľadísk. Vyvracia tradične zakorenené zjednodušené predstavy, šírené masmédiami. Nepatrí medzi „internetových analytikov“. Jeho monografie venované Strednej Ázii, kaukazského regiónu, Sibíri a Ďalekému východu, postsovietskemu západu, himalájskym štátom a Balkánu, vznikli na základe bohatej načítanej literatúry a vyhodnotenia osobných skúseností z pobytov a prieskumných expedícií, ktoré sám organizoval, v opisovaných oblastiach Európy.

Druhou oblasťou výskumu sú vybrané osobnosti slovenského kultúrneho a politického života (čiastočne českého, a to vo vzťahu k slovenskej realite). Značný priestor jeho skúmania predstavuje teória politických strán. Vo svojich prácach analyzuje vznik, vývoj, premeny straníckych systémov a jednotlivých politických strán eurázijského priestoru.

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: skrno@ukf.sk, karpaty84@gmail.com
Funkčné zaradenie na UKF: profesor

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Vysokoškolské štúdium (Mgr.): FF UK v Bratislave (žurnalistika) – 1979
Rigorózna skúška (PhDr.): FF UK v Bratislave (žurnalistika) – 1982
Doktorandské štúdium (CSc./PhD.): UML UK Bratislava (filozofia) – 1985
Habilitačné konanie (Doc.): FPVMV UMB v Banskej Bystrici (teória politiky) – 2007
Inaugurácia (Prof.): FF UKF v Nitre (kulturológia) – 2011
(Téma inauguračnej prednášky: Dynamika politickej kultúry v krajinách bývalého ZSSR.)

Výučba predmetov na katedre:
Úvod do politológie
Politické systémy vybraných štátov
Teórie politických strán
Národy a náboženstvá Európy
Porovnávacia politológia
Politická žurnalistika
Religionistika

Monografie:
KRNO, S.: Politické strany postsovietskych krajín a Mongolska. Nitra: UKF 2002, 363 s., ISBN-80-8050-474-1
KRNO, S.: Politické strany Škandinávie a britských ostrovov. Nitra: UKF 2005, 183 s., ISBN 80-8050-775-9
KRNO, S.: Politické strany nemecky hovoriacich krajín a Beneluxu. Nitra: UKF 2005, 183 s., ISBN 80-8050-775-9
KRNO, S.: Typológia politických strán (so zreteľom na transformujúce sa štáty). Nitra: UKF 2006, 176 s., ISBN 80-8050-940-9
KRNO, S.: Politické strany štátov Višegrádskej štvorky. Nitra: UKF 2007, 400 s., ISBN 80-8050-910-7
KRNO, S.: Kaukazské republiky. Nitra: UKF 2008, 216 s., ISBN 978-80-8094-144-4
KRNO, S.: Krajiny v srdci Ázie. Nitra: UKF 2008, 288 s., ISBN 978-80-8094-141-3
KRNO, S.: Postsovietsky západ. Nitra: UKF 2008, 372 s., ISBN 978-80-8101-139-9
KRNO, S.: Balkán. Historický vývoj, súčasnosť a naše vzťahy k jeho národom. Nitra: UKF 2011, 400 s., ISBN 978-80-558-0009-7
KRNO, S: Ruská federácia. Od Uralu po Ďaleký východ. Nitra: UKF 2012, 348 s., ISBN 978-80-558-0202-2
KRNO, S: Politické strany štátov strednej Európy. Nitra: UKF 2013, 620 s., ISBN 978-80-558-04080-4
KRNO, S: Himalájske veľmoci. Nitra: UKF 2014, 188 s. + 32 s. príloha, ISBN 978-80-558-0713-3

Výber najvýznamnejších štúdií:
KRNO, S.: Political parties on Slovakia. In: Migalski, M. (ed.): Parties and Party Systems in Central and Eastern Europe. Sosnowiec: Wyższa szkoła zarządzania i marketingu 2005, s. 73–86, ISBN 83-89275-12-02
KRNO, S.: Odraz sveta v myslení a tvorbe starých Kirgizov. In: Fandelová, E. (ed.): Acta Nitriensiae 7. Nitra: UKF 2005, s. 161–181, ISBN80-8050-880-1
KRNO, S.: Politické strany v politickom systéme Ruska. In: Goňcová, M. a kol.: Evropská politická společnost. Brno: Masarykova univerzita 2010, s. 216–273, ISBN 978-80-210-5354-0
KRNO, S.: Čínsky tiger. Dlhodobý výrazný ekonomický rast bez približovania sa k liberálnej demokracii. In: Gbúrová, M. – Goňcová, M. (ed.): Demokracie? Brno: Centrum pro evropská studia pri KON PF MU 2013, s. 288–338, ISBN 978-80-210-6487-4
KRNO, S.: Východ a Západ. In: Studia Politica Slovaca, č. 2, 2016, roč. 9, s. 113–125, ISBN 1337-8163
KRNO, S.: Nastáva koniec dominancie tradičných politických strán? In: POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES. Banská Bystrica. UCM, Roč. 20, č. 1, 2017, s. 34–46, ISSN 1335-2741

Členstvo v riešiteľských tímoch projektov – minulosť i súčasnosť (VEGA, KEGA, APVV):

VEGA 1/02243/02 (2003–2005) Politický vývoj v štátoch Višegrádskej štvorky po parlamentných voľbách v rokoch 2001–2002, vedúci

VEGA 2/1142/21 (2001–2003) Zahraničná politika SR v Európe vo svetle slovensko-českých vzťahov.

VEGA 2/4090/24 (2004–2006) Vstup SR do NATO a EÚ (Nové formulovanie zahraničných politických priorít), zástupca vedúceho

VEGA č. 1/3840/06 (2006–2008) Politický vývoj v štátoch Višegrádskej štvorky po parlamentných voľbách v rokoch 2005–2006, vedúci

VEGA 1/4667/07 (2007–2009) Stav environmentálnej gramotnosti v súčasnej sociokultúrnej situácii.

VEGA 2/7035/7 (2008–2010) Inštitucionálne aspekty zahraničnej politiky SR, zástupca vedúceho

VEGA 2/0188/11 (2011-2014) Zahraničná politika SR a perspektívy začlenenia Vyšehradskej skupiny do regionálnej stratégie EÚ, zástupca vedúceho

VEGA: 2/0156/13 (2013–2015), Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník

VEGA 2/0187/14 (2014–2017) Formovanie slovenskej politiky v rokoch 1989–1994

KEGA: č. 3/1175/03 (2003) Európske komparácie.

KEGA č. 3/3183/05 (2005–2007) Učebnica o občianskej spoločnosti pre vybrané odbory vysokoškolského štúdia.

Fond na podporu umenia

Program 1.5.2 – Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

Nepál v monzúnovom šate, č. 16-152-04885, rok 2016

Zo slnečného Balkánu do srdca Európy, č. 16-152-04886, rok 2016

Od Atlantického oceánu po Egejské more, č. 16-152-04888, rok 2016

Cestou-necestou za polárnym slnkom, č. 16-152-04882, rok 2016

Farby, ľudia a báje Kaukazu, č. 17-152-03429, rok 2017

Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín, č. 17-152-03359, rok 2017

Štátny plán SP/018 06 00 / 028 06 10 (2003) Ideové zdroje a línie slovenskej politiky.

Členstvo v redakčných, vedeckých radách a akademických senátoch:

  • člen VR Ústavu politických vied SAV,
  • člen VR Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
  • člen VR Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,
  • člen VR Fakulty sociálnych vied Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,
  • člen RR časopisu Studia Politica Slovaca. Bratislava: Ústav politických vied SAV, ISSN 1337–8163,
  • člen RR časopisu Central European Journal of Politics (CEJP). Department of Political Science and Philosophy, Faculty of Arts, Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem of Arts, ISSN 2464-479X,
  • šéfredaktor časopisu CIVITAS vydávaného na KPEŠ FF UKF v Nitre, ISSN 1335-2652,
  • člen RR časopisu Sociológia a spoločnosť, FF UKF v Nitre, ISSN 2453-8086,
  • člen Akademického senátu FF UKF

Iné aktivity:

Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc., patrí k priekopníkom slovenskej diaľkovej a expedičnej turistiky (dlhodobého športovo-poznávacieho a objaviteľského pôsobenia v neznámom alebo málo známom prostredí, ktoré nenarušila civilizácia a ktoré leží vzdialené od civilizačných objektov, pričom sú turisti odkázaní len sami na seba a na to, čo si sami priniesli (pozri bližšie: metodický časopis Slovenský turista, č. 1, 1989, roč. XIX, s. 31–32, ISBN 80-7096-056-6)

Autochtónnym spôsobom zorganizoval a absolvoval dvetisíckilometrovú hrebeňovku Karpát (rok 1984) a podobné podujatia v balkánskej, jadranskej, východoalpskej, pyrenejskej, apeninskej, korzickej, islandskej, zakarpatskej a krymskej horskej sústave. Absolvoval výpravy aj v Laponsku, Karélii, Chibinách, Lovozerských tundrách, na Polárnom a Pripolárnom Urale, Centrálnom, Východnom a Malom Kaukaze, v Arménskej vysočine, tadžických a uzbeckých Fanských vrchoch, kazašskom a kirgizskom Ťanšane a Pamíroalaji, sibírskom Altaji, Východnom Sajane, Chamar-Dabane, Bajkalskom chrbte, Kodare, Udokane, povodí Ussuri, Mongolsku, na Sachaline, Kamčatke, v indických a nepálskych Himalájach, sečuánskych veľhorách, v severočínskom pohorí Sin-ling, japonských Alpách a v ďalších horách Eurázie. Väčšinou dosiahol slovenský, resp. cudzinecký prvoprechod a prvovýstup. Od roku 1987 organizuje nekomerčné medzinárodné stretnutia expedičných turistov, najstaršie podujatie svojho druhu v SR i v ČR. Svoje skúsenosti z expedícií zachytil v jedenástich esejistických cestopisných knihách podporených grantom Ministerstva kultúry SR a Fondom na podporu umenia:

KRNO, S.: Dvetisíc kilometrov od Železných vrát po Devín. Bratislava: Karpaty-Infopress, 2001, 160 s., ISBN 80-968 533-1-7
KRNO, S.: Od kaukazských ľadovcov po slnečný Tadžikistan. Bratislava: Karpaty-Infopress 2003, 160 s., ISBN 80-968533-3-3
KRNO, S.. Od prameňov Ussuri po kamčatské vulkány. Bratislava: Karpaty-Infopress 2007, 152 s., ISBN 978-80-968533-6-6
KRNO, S.: Od brehov Issyk-Kulu po Pamír. Bratislava: Karpaty-Infopress 2009, 160 s., ISBN 978-80-968533-7-3
KRNO, S.: Zo sibírskeho Tibetu ku kolíske Džingischána.  Bratislava: Karpaty-Infopress 2011, 184 s., ISBN 978-80-968533-8-0
KRNO, S.: Od prameňa Gangy po indický Tibet, 2013, 160 s., ISBN 978-80-971 256-1-5
KRNO, S.: Monzúnový Sečuán a čínsky sever. Bratislava: Karpaty-Infopress 2015, 176 s., ISBN  978-80-971 256-3-9
KRNO, S.: Nepál v monzúnovom šate. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 160 s., ISBN 978-80-971 256-7-7
KRNO, S.: Cestou necestnou za polárnym slnkom. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 176 s., ISBN 978-80-971 256-6-0
KRNO, S.: Od Atlantického oceánu po Egejské more. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 176 s., ISBN 978-80-971 256-5-3
KRNO, S.: Zo slnečného Balkánu do srdca Európy. Bratislava: Karpaty-Infopress 2017, 176 s., ISBN 978-80-971 256-4-6