Prijímacie konanie

Záujemcovia o štúdium nájdu všetky potrebné informácie ohľadom štúdia a prijímacieho konania na stránke univerzity aj na stránke Filozofickej fakulty.

V súčasnosti sa prijímacie skúšky na štúdijné programy Katedry v bakalárskom a magisterskom stupni nekonajú!

Ponuka štúdia na akademický rok 2023/2024

Ako podať prihlášku na štúdium?

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:
 • papierovej prihlášky
 • elektronickej prihlášky
Papierové prihlášky prijímajú fakulty UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ. UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.
Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
 • vyplní elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

 Vstup do elektronickej prihlášky 
Poplatky za prijímacie konanie

Výška poplatku:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EURO (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
 • za papierovú prihlášku 30,00 EURO

Banka: Štátna pokladnica
IBAN:  SK54 8180 0000 0070 0007 3076
SWIFT/BIC:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Odkaz na bankové spojenie

Adresa fakulty:
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra