Prijímacie konanie

Záujemcovia o štúdium nájdu všetky potrebné informácie ohľadom štúdia a prijímacieho konania na stránke univerzity aj na stránke Filozofickej fakulty.

V súčasnosti sa prijímacie skúšky na štúdijné programy Katedry v bakalárskom a magisterskom stupni nekonajú!

Akademický rok 2019/2020

Akreditované bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované v dennej a externej forme

Termíny podávania prihlášok

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)

  • do 31. marca 2019

Magisterské štúdium (denná aj externá forma)

  • do 30. apríla 2019

Ako podať prihlášku na štúdium?

Prihlasovanie sa na štúdium

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže uchádzač prihlásiť vyplnením:
  • papierovej prihlášky
  • elektronickej prihlášky
Papierové prihlášky prijímajú fakulty UKF v Nitre na aktuálnych tlačivách  zverejnených na stránke MŠVVaŠ. UKF v Nitre preferuje prihlasovanie študentov formou elektronickej prihlášky.
Pri elektronickom prihlasovaní sa na štúdium uchádzač:
  • vyplní elektronickú prihlášku
  • vytlačí elektronickú prihlášku
  • potvrdí elektronickú prihlášku
  • odošle podpísanú prihlášku s prílohami poštou

 Vstup do elektronickej prihlášky 
Poplatky za prijímacie konanie

Výška poplatku:

  • za papierovú prihlášku 30,00 eur
  • za elektronickú prihlášku 25,00 eur (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Odkaz na bankové spojenie

Adresa fakulty:
Filozofická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Štefánikova 67
949 74 Nitra