Mgr. Radoslava Brhlíková, PhD.

brhlikova_radoslavaVysokoškolský pedagóg, politológ. Prednáša na UKF v Nitre a Trnavskej univerzite v Trnave. Zaoberá sa európskou integráciou a jej dopadom na medzinárodnú politiku, politickým systémom EÚ a členských krajín EÚ a bezpečnostnými teóriami. Špecificky sa orientuje na politickú participáciu a teórie medzinárodných vzťahov a bezpečnostné štúdie. Z tejto oblasti publikuje a vystupuje na vedeckých konferenciách, doma i v zahraničí. V rokoch 2002-2003 absolvovala odbornú stáž v Európskom parlamente v Bruseli. Pracovala pre DG II – Medziparlamentné delegácie a výbory, kde sa zaoberala prípravou stretnutí poslancov Európskeho parlamentu s poslancami z kandidátskych krajín Českej republiky, Litvy a Slovenska. Zúčastnila sa niekoľkých študijných a prednáškových pobytov v Spolkovej republike Nemecko, Írsku, Veľkej Británii, Holandsku a Poľsku. V roku 2008 bola na študijnom pobyte v USA na University of California v San Diegu, kde sa zaoberala otázkami národnej bezpečnosti po 11. septembri 2001. Je spoluautorka učebníc pre vysoké školy ako aj spoluriešiteľkou viacerých vedeckých domácich i zahraničných úloh a vedúcou riešiteľkou projektu KEGA s názvom: „Tvorba kurikul a učebných textov magisterského štúdia pre administratívu Európskej únie.“

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: rbrhlikova@ukf.sk
Funkčné zaradenie na UKF: odborná asistentka

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Vysokoškolské štúdium (Mgr.): Univerzita Komenského v Bratislave (politológia) – 1996
Doktorandské štúdium (PhD.): Ústav politických vied SAV (teória politiky) – 2003

Výučba predmetov na katedre:
Inštitúcie Európskej únie
Politiky Európskej únie
Teórie integrácie
Bezpečnostná politika
Moderné politické teórie

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia :
pracovisko: Politologický kabinet SAV funkčné zaradenie: dokotorand (1996 – 1999)
pracovisko: Academia Istropolitana Nova funkčné zaradenie: lektor (1999 – 2000)
pracovisko: Ministerstvo školstva SR funkčné zaradenie: referent (2000 – 2001)
pracovisko: Univerzita Konštantína filozofa v Nitre funkčné zaradenie: odborný asistent (2001 – )
pracovisko: Trnavská univerzita v Trnave funkčné zaradenie: odborný asistent (2001 – )

Monografie:
BRHLÍKOVÁ, R.: Bezpečnosť a Európska únia ; recenzent: Pavol Mešťan, Radoslav Ivančík. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2014. – 208 s. – ISBN 978-80-558-0717-1.
BRHLÍKOVÁ, R.: Politiky Európskej únie po Lisabone ; recenzent: Daniela Nováčková, László Öllős. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2014. – 326 s. – ISBN 978-80-558-0478-1.
BRHLÍKOVÁ, R.: Európska únia po Lisabone ; recenzent: Vieroslav Júda, Elena Dřízová, Tibor Szentandrasi. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2012. – 256 s. – ISBN 978-80-558-0172-8.

Kapitoly v monografiách:
BARÁNY, E., BRHLÍKOVÁ, R., COLOTKA, P.: The referendum in Slovakia. In: Auer, A., Butzer, M. eds.: Direct Democracy: The Eastern and Central European Experience. Ashgate 2001, s. 170-190, ISBN 0-7546-1811.
BRHLÍKOVÁ, R.: Stays Distatnt: Media Coverage and Voting in the European Parliamentary Elections in Slovakia. In: Tenscher, J., Maier, M. eds. Campaigning in Europe – Campaigning for Europe. LIT Publishing Hamburg LIT Verlag Berlin 2006, s. 251-261, ISBN 3-8258-9322-7.
BRHLÍKOVÁ, R.: Zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie a Slovenska ; recenzent: Víťazoslav Balhar, Katarína Valková, 2014. In. Slovenská republika – členský štát Európskej únie : vedecký zborník vydaný pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2014. – ISBN 978-80-7380-520-3, S. 47-64 [1, 28 AH].
BRHLÍKOVÁ, R.: EU External Relations Following Lisabon – New European Diplomacy on Track? ; recenzent: Jozef Lysý, Zdeněk Veselý, 2013.
In. Foreign Policy of the Slovak Republic – the Impact of Socio-cultural and Institutional Factors. – Bratislava : VEDA, 2013. – ISBN 978-80-224-1305-3, S. 93-108 [1, 43 AH].

Články vo odborných a vedeckých časopisoch, karentoch:
BRHLÍKOVÁ, R.: Postmoderna v teórii medzinárodných vzťahov. Právny obzor 2/1999, s. 157-173, ISSN 0032-6984.
BRHLÍKOVÁ, R.: Nerovná rovnosť? In: Zborník z medzinárodnej konferencie „(Ne)rovnosť a rovnoprávnosť” SAP, Bratislava 2005, s. 328-340, ISBN 80-89104-79-7. 5.
BRHLÍKOVÁ, R.: Ľudské práva v Európskej únii ako nástroj soft power ; recenzent: Miroslav Kusý, Miroslav Slašťan, 2015. In. Ľudské práva a bezpečnosť. – Bratislava : UK, 2015. – ISBN 978-80-223-3904-9, S. 243-259.
BRHLÍKOVÁ, R.: “Success” of V4 Countries in European External Action Service ; recenzent: Vladimír Goněc, František Škvrnda, 2013. In. Is Visegrad still a Central European “trade mark” ?. – Bratislava : Veda, 2013. – ISBN 978-80-224-1319-0, P. 42-55.

Iné:
BRHLÍKOVÁ, R.: Súbor textov z európskej integrácie. Nitra 2007. (Dostupné v sekcii Na Stiahnutie).
BRHLÍKOVÁ, R.: Europarlament po voľbách, 2014. In. Pravda. – ISSN 1335-4051, Roč. 24, č. 144 (2014), s. 31.
BRHLÍKOVÁ, R.: Kto vyhrá boj o Ukrajinu, 2014. In. Pravda. – ISSN 1335-4050, Roč. 24, č. 161 (2014), s. 29.
BRHLÍKOVÁ, R.: Staré heslá, staré tváre, 2012. In. Pravda. – ISSN 1335-4050, Roč. 22/52, č. 2 (2012), s. 37.
BRHLÍKOVÁ, R.: Nový smer pre Európu, 2012. In. Pravda. – ISSN 1335-4050, Roč. 22, č. 215 (2012), s. 35.
BRHLÍKOVÁ, R.: Neľahká úloha van Rompuya, 2011. In. Pravda. – ISSN 1335-4050, Roč. 21, č. 24.10. 2011, s. 1.
BRHLÍKOVÁ, R.: Čaro nechceného, 2011. In. Pravda. – ISSN 1335-4050, Roč. 21, č. 19 (2011), s. 14.

Členstvo v riešiteľských tímoch projektov – minulosť i súčasnosť (VEGA, KEGA, APVV):

Riešiteľka projektu KEGA:

  • Tvorba kurikúl magisterského štúdia pre administratívu Európskej únie

Spoluriešiteľka grantu KEGA:

  • Tvoba kurikúl bakalárskeho štúdia anglického  /nemeckého/ jazyka pre administratívu Európskej únie, riešiteľ: Katedra cudzích jazykov PF UKF v Nitre

Spoluriešiteľka niekoľkých projektov VEGA:

  • Zahraničnopolitické postavenie Slovenska, riešiteľ: Ústav politických vied SAV, Bratislava,
  • Politický vývoj v krajinách V4 po parlamentných voľbách 2005-2006, riešiteľ: KPEŠ UKF Nitra,
  • Prínosy a riziká Zmluvy o Ústave pre Európu a jej dopad na politické systémy v Európe, riešiteľ: KPEŠ UKF Nitra
  • Inštitucionálne aspekty zahraničnej politiky SR, riešiteľ: Ústav politických vied SAV, Bratislava,
  • Zahraničná politika SR a perspektívy začlenenia Vyšegradskej skupiny do regionálnej stratégie EÚ, riešiteľ: Ústav politických vied SAV, Bratislava
  • Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období

Iné vedecké projekty:

Jean Monet 05-0229 – Evolution of the fundamental rights in the European Union and Enhanced European Democracy (with special focus on rights of minorities) – Vývoj základných ľudských práv v EÚ a posilnená európska demokracia

Pôsobenie v treťom sektore: 

Informačná kancelária Rady Európy, Bratislava, 1997-98