Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá

Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá

Bakalársky študijný program, medziodborové štúdium

Študijný odbor 3.1.6 Politológia, 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry
forma štúdia denná/externá
Dĺžka štúdia 3 roky/4 roky
Garant doc. Mgr. László Öllös, PhD. – podprogram Euroázijské štúdia, prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. – podprogram Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodné komunikácií
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program

Politológia

Informácie Príď k nám študovať, dozvieš sa niečo o modernom politickom vývoji Euroázijského kontinentu, spoznáš bližšie Rusko, Čínu, Indiu, Japonsko, naučíš sa rusky a čínsky

 Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program Ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii – Euroázijské štúdiá je formulovaný interdisciplinárne, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl..

Uplatnenie absolventa

Absolvent nadobudne schopnosť pohybovať sa v regiónoch Ruska a Ukrajiny na základe poznania ich jazykov, noriem a hodnôt kultúry. Bude ovládať ich jazyky na takej úrovni, že je schopný prekladať stredne náročné odborné texty ako aj konzekutívne tlmočiť na úrovni bežného, profesionálne nešpecializovaného styku, napr. sprievodcovstvo, bežný rozhovor, zabezpečovanie služieb (ruský jazyk), viesť korešpondenciu a administratívnu agendu bežnej a odbornej komunikácie. Z oblasti politológie získa základné znalosti, aby bol schopný zastávať prácu v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v politických združeniach a organizáciách ako napríklad v politických stranách či mimovládnych organizáciách. Jeho základnou výhodou a zručnosťou je, že disponuje základmi politológie a zároveň má špecializáciu na región Eurázie s príslušným jazykovým vybavením.

Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:

  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  • politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)