Vedecko-výskumná činnosť

Hlavný výskum pracoviska je zameraný a grantovo podchytený v oblastiach:

a/ moderný politický vývoj štátov Višegrádskej štvorky. Projekty VEGA vedie prof. PhDr. S. Krno, CSc. Výsledkom tohto výskumu je päť medzinárodných kolokvií, štyri monografie, päť vedeckých zborníkov a jedna učebnica.

b/ politický a ústavný systém Európskej únie. Výskum je podchytený medzinárodným grantom samotnej Európskej únie: projekt Jean Monnet Module „Vývoj základných práv v Európskej únii a posilnená Európska demokracia“, ako aj grantom MŠ SR VEGA „Prínosy a riziká Zmluvy o Ústave pre Európu.“

c/ environmentalizmus, prognostika a humanizmus. Na projekt, ktorý uskutočňoval zakladateľ katedry doc. PhDr. Juraj Kučírek, CSc., nadväzuje doc. PhDr. I. Dubnička, PhD. v grante VEGA pod názvom „Stav environmentálnej gramotnosti v súčasnej sociokultúrnej situácii.“

d/ modernému politickému mysleniu. Projekty s názvom „Ideové zdroje a línie slovenskej politiky“, „Dr. Ivan Dérer“ a „Dr. Anton Štefánek – politik, žurnalista a vedecký pracovník.“  Vedeckým a zmluvným partnerom v tejto oblasti je Ústav politických vied SAV, čo sa prejavuje v úzkom zapojení jeho pracovníkov (prof. PhDr. S. Krno, CSc., doc. PhDr. I. Dubnička, PhD., doc. PhDr. B. Zala, CSc.) pri spoločnej výskumnej činnosti. Ide o témy venované: politickým osobnostiam: A. Dubčekovi (2001, 2006), L. Novomeskému (2005),  M. Rázusovi (2008), F. Jurigovi (2009), I. Dérerovi (2010), V. Šrobárovi (2011), A. Štefánkovi (2012) a P. Blahovi (2013).

e/ zahraničnej politike SR: Prof. PhDr. S. Krno, CSc. bol členom obhájených úloh VEGA „Zahraničná politika SR v Európe vo svetle slovensko-českých vzťahov“ a „Vstup SR do NATO a EÚ (Nové formulovanie zahraničných politických priorít).“

Katedra participovala ako spoluorganizátor na pravidelných konferenciách Prešovské politologické dni s Katedrou politológie PU v Prešove ako hlavným organizátorom týchto podujatí a zmluvne spolupracuje s Vysokou školou politických a spoločenských vied v Kolíne.

Katedra pravidelne organizuje medzinárodné konferencie a medzinárodné kolokviá a študentské vedecké konferencie, z ktorých výstupy publikuje v recenzovaných zborníkoch, pravidelne vydáva odborné periodikum Civitas, ktoré sa zameriava primárne na oblasť politológie a európskych štúdii a príbuzných odborov, viacerí členovia katedry sú autormi alebo spoluautormi početných vedeckých a odborných monografií. Tvorba učebníc je podchytená v rámci agentúry KEGA. Celkovo sa na katedre od roku 2002 riešilo 15 projektov (8x VEGA, 2x medzinárodné projekty, 4 kultúrno-edukačné projekty KEGA a ESF a 1 Štátny plán).