Politológia – Filozofia

Politológia – Filozofia

Bakalársky študijný program, medziodborové štúdium

Študijný odbor 3.1.6 Politológia, 2.1.1  Filozofia
forma štúdia denná/externá
Dĺžka štúdia 3 roky/4 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – podprogram Politológia – doc. Mgr. Martin Vašek, PhD. – podprogram Filozofia
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program

Politológia

Informácie Príď k nám študovať politológiu s filozofiou, naučíš sa porozumieť vzťahom v domácej a zahraničnej politike, vnímať svet v širšom kontexte, spoznáš lásku k múdrosti

 Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program Politológia-Filozofia je formulovaný interdisciplinárne, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventa

Absolvent vie vnímať konkrétne celospoločenské problémy, pristupovať k nim z odborného, hľadiska a v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľať na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania.

Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:

  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  • politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)