Politológia – Filozofia

Politológia – Filozofia

Bakalársky študijný program, medziodborové štúdium

Študijný odbor Politológia, Filozofia
forma štúdia denná/externá
Dĺžka štúdia 3 roky
Garant prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. – podprogram Politológia – prof. PhDr. Silvia Tomaškova, CSc.  – podprogram Filozofia
Získaný titul Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy magisterský študijný program

Politológia

Informácie Príď k nám študovať politológiu s filozofiou, naučíš sa porozumieť vzťahom v domácej a zahraničnej politike, vnímať svet v širšom kontexte, spoznáš lásku k múdrosti

 Charakteristika študijného programu

Bakalársky študijný program Politológia-Filozofia je formulovaný interdisciplinárne, kde, okrem základnej oblasti politológie, práva a filozofie, sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Celé štúdium je koncipované tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Uplatnenie absolventa

Absolvent vie vnímať konkrétne celospoločenské problémy, pristupovať k nim z odborného, hľadiska a v rámci svojich možností a pracovného poslania, sa aktívne podieľať na ich riešení (napr. v rôznych organizáciách, environmentálnych a humanitárnych projektoch, odborných diskusiách, prednáškach na stredných školách, odbornými príspevkami v periodikách, angažovaním sa v kultúrno-spoločenských podujatiach, atď.) a organizovať svoje vlastné ďalšie vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby vykonávaného povolania.

Má predpoklady uplatniť sa v inštitúciách a oblastiach, ako napríklad:

  • vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie,
  • organizácie a inštitúcie tretieho sektora,
  • inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky),
  • kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia,
  • redakcie odborných a spoločenských časopisov,
  • vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry,
  • politické inštitúcie,
  • štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“),
  • samospráva (oblasť „ľudských zdrojov“)

Všeobecne sa predpokladá, že študent  je schopný

● orientovať sa v dejinách myslenia ľudstva v jednotlivých historických obdobiach

● orientovať sa v prameňoch a základnej vedeckej a odbornej literatúre z odborov Politológia a Filozofia

● naštudovať, analyzovať a na primeranej úrovni prezentovať problematiku z oblasti politológie a filozofie, je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy, kriticky zhodnotiť ich možné riešenia

● orientovať sa v politologickej a filozofickej terminológii

Profilové predmety študijného programu:

Úvod do politických vied 1. a 2

Základy sociológie

Komunikačné zručnosti

Úvod do medzinárodných vzťahov

Dejiny politického myslenia 1. a 2

Inštitúcie Európskej únie

Politické systémy spoločnosti (vybrané štáty)

Národy a náboženstvá Európy

Odborná prax

Antická filozofia

Stredoveká a renesančná filozofia

Etika

Metafyzika

Novoveká filozofia

Politická a sociálna filozofia

Filozofia 19. stor.

Filozofia 20. stor.

Filozofia náboženstva

Teória a metodológia vedy

Ekofilozofia

Filozofia mysle

Politická geografia a demografia

Základy ekonomiky

Politická sociológia

Bezpečnostná politika v 21. storočí

Nacionalizmus a fundamentalizmus

Textový seminár – Antická filozofia

Logika

Textový seminár – Stredoveká a renesančná filozofia

Epistemológia

Textový seminár – Novoveká filozofia

Textový seminár – Filozofia 19. stor.

Textový seminár – Filozofia 20. stor.

Filozofická antropológia

 

Požiadavky absolutória študijného programu

K získaniu titulu „bakalár“ musí študent:
a/ splniť predpísané penzum povinných a povinne voliteľných predmetov
b/ zložiť záverečné bakalárske skúšky a úspešne obhájiť Bakalársku prácu.