Štúdium v zahraničí

Študenti sa zúčastňujú výmenných študijných pobytov v rámci programu Erasmus+ na týchto univerzitách:

 • Universita’ degli studi di Bari, Taliansko
 • University of Cyprus, Cyprus
 • Názov inštitúcie: Université de Reims Champagne Ardenne, Francúzsko
 • Pazmany Peter Katolikus Egyetem, Maďarsko
 • Univerzita v Bydgoszczi, Poľsko
 • University of National and World Economy , Bulharsko
 • Zapadočeská univerzita v Plzni, ČR
 • Vysoká škola verejne správy a mezinarodních vztahu v Praze (Metropolitní univerzita), ČR
 • Middlesex university, Veľká Británia
 • Universytet Opolski, Poľsko
 • Universität Osnabrück, Nemecko
 • University of Wolverhampton, Veľká Británia
 • Middlesex University London, Veľká Británia

 

ERASMUS + mobility pre akademický rok 2017/2018

Oznamujeme študentom a pracovníkom UKF, že prihlasovanie sa na Erasmus+ študijný pobyt, stáž, prednáškový pobyt alebo školenie pre akad. rok 2016/2017 bude prebiehať do 31. 03. 2017 a to online cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk.

Uchádzači (študenti i zamestnanci) musia prejsť výberovým konaním na katedre a teda byť uvedení v zápisnici z katedry. Ten uchádzač, ktorý síce prejde výberovým konaním, no nepredloží vytlačené a podpísané dokumenty, ktoré založil a odoslal cez aplikáciu, bude zamietnutý. Dokumenty majú byť zároveň jeho podkladom a žiadosťou o zapojenie sa do výberového konania.

V prípade technických problémov s aplikáciou môže uchádzač kontaktovať priamo technickú podporu StudyAbroad: podpora@studyabroad.sk.

Všetci záujemcovia o mobilitu (študenti aj zamestnanci) odošlú do aplikácie StudyAbroad všetky požadované podklady, jeden krát ich vytlačia z aplikácie, podpíšu a doručia katedrovému koordinátorovi do stanoveného termínu (31.03.2017).

Podklady k mobilite študentov sú:

 • Prihlášku na štúdium v SJ (formulár z aplikácie)
 • Motivačný list v SJ
 • Motivačný list v jazyku danej krajiny (resp. v AJ)
 • Životopis v SJ
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (predloha nahratá v aplikácii)

Študent na stáž predkladá:

 • Prihlášku na stáž v SJ (formulár z aplikácie)
 • Motivačný list v SJ
 • Motivačný list v jazyku danej krajiny (resp. v AJ)
 • Životopis v SJ
 • Predbežný akceptačný list z danej inštitúcie (scan podpísaného potvrdenia na hlavičkovom papieri danej inštitúcie)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (predloha nahratá v aplikácii).

Učiteľ na výučbu predkladá:

 • Prihlášku na učiteľskú mobilitu v SJ (formulár z aplikácie)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (predloha nahratá v aplikácii)
 • Program výučby/tzv. Mobility Agreement podpísaný troma stranami pedagóg predloží až po schválení mobility pred vycestovaním (ako prílohu na vystavenie Príkazu na pracovnú cestu)

Pracovník na školenie predkladá:

 • Prihlášku na školenie v SJ (formulár z aplikácie)
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov (predloha nahratá v aplikácii)
 • Program školenie/tzv. Mobility Agreement podpísaný troma stranami pracovník predloží až po schválení mobility pred vycestovaním (ako prílohu na vystavenie Príkazu na pracovnú cestu)

Manuál pre prihlasovací systém Study Abroad
Informácie pre študentov – študijný pobyt
Informácie pre študentov – stáž
Súčasné Erasmus+ bilaterálne dohody

Ostatné informácie Oddelenia pre medzinárodné vzťahy ohľadom ERASMUS+ a iných mobilít:

ERASMUS+ študijný pobyt

ERASMUS+ stáž

Štipendijné programy