Doc. Mgr. László Öllös, PhD.

ollos_laszloVysokoškolský pedagóg, politológ a publicista. Autor dvoch monografií, desiatok odborných a vedeckých štúdií, recenzií, komentárov a článkov. V posledných dvoch desaťročiach uverejnil sériu publikácií, doma aj v zahraničí. Jeho prvé publikácie vychádzali ešte v samizdate. Počas revolúcie v roku 1989 bol spoluautorom viacerých politických dokumentov. Politologické vzdelanie získal na zahraničných univerzitách v Európe i v USA. Zaoberá sa predovšetkým problematikou transformácie politického systému SR, politickým životom Maďarov na Slovensku a problematikou slovensko-maďarských vzťahov a otázkou vzťahu ľudských práv a národných práv. V rámci týchto aktivít bol členom Rady vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny a Slovenská Národná Rada ho zvolila za člena predsedníctva Ústavu pamäti národa. Je prezidentom organizácie Fórum inštitútu pre výskum menšín, kde sa podieľal na riešení viacerých výskumných projektov a zároveň je predsedom redakčnej rady spoločenskovedného časopisu Fórum Társadalomtudományi Szemle (Fórum spoločenskovedná revue).

Názov a adresa pracoviska: 
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: lollos@ukf.sk, ollos@foruminst.sk
Funkčné zaradenie na UKF: docent

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Magisterské štúdium (Mgr.): FF UK v Bratislave (maďarský jazyk a literatúra – dejepis) – 1983
Magisterské štúdium (Mgr.): Central European University, Department of Political Science (politické vedy) – 1995
Doplnkové štúdium: New School for Social Research, New York (politická sociológia) – 1996
Doktorandské štúdium (PhD.): Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest (politická filozofia) – 2004
Habilitačné konanie (Doc.): FF UK v Bratislave (teória politiky) – 2011

Výučba predmetov na katedre:
Filozofia Európy
Základy sociológie
Sociálna a politická filozofia
Hodnotové základy štátu
Seminár k vybraným problémom politickej filozofie
Systémová politológia

Monografie:
ÖLLÖS, L.: Emberi jogok–nemzeti jogok (Ľudské práva – Národné práva). Šamorín–Dunajká Streda: Fórum Kisebbségkutató Intézet, Lilium Aurum, 2004, 252. s. ISBN 80-8062-238-8
ÖLLÖS, L.: Národná identita slobodného človeka. Nitra: FF UKF, 2009, 156 s. ISBN 976-80-8094-649-4

Kapitoly v monografiách:
ÖLLÖS, L.: Constitutional symbolism and national conflicts in Slovakia. In: Beyond borders: anthropological and historical approaches to ethnic relations in postsocialist Europe. – Trauben : CREAM, 2006. – S. 29-36. – ISBN 88-88398-72-4. [Beyond borders. Konferencia. Milano, 22.4.2005].
ÖLLÖS, L.: Magyar pártok programjai. In: Magyarok Szlovákiában (1989-2004). 1. kötet. – Dunajská Streda: Lilium aurum, 2004. – S. 51-77. – ISBN 80-8062-235-3. POZNÁMKA: Vyšlo aj v slovenskom jazyku – Maďari na Slovensku (1989-2004). – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. – S. 59-87. – ISBN 978-80-89249-16-9.

Najvýznamnejšie štúdie: 
ÖLLÖS, L.: Čas maďarsko-slovenského dialógu: (namiesto záveru). In: Národný populizmus na Slovensku a slovensko-maďarské vzťahy 2006-2009. – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009. – S. 235-252. – ISBN 978-80-89249-38-1. POZNÁMKA: Vyšlo aj v anglickom jazyku – National populism and Slovak-Hungarian relations in Slovakia 2006-2009. – Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, 2009. – S. 247-266. – ISBN 978-80-89249-37-4.
ÖLLÖS, L.: Národné zmierenie In: Fórum. – Roč. 11, č. 5 (2009), s. 9-20.
ÖLLÖS, L.: A nemzeti harc állapota. Recenzent: Attila Simon, Balázs Vizi. In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. – Bratislava: Kalligram, 2013. – ISBN 978-80-8101-730-8, 136-148 p.
ÖLLÖS, L.: A nyelvi jogok és a nemzeti egyenlőség. Recenzent: József Liszka, Attila Simon, László Végh. In: Nyelvi jogok 1.Red.: Károly Tóth– Samorín, Fórum inštitút pre výskum menšín, 2013. – ISBN 978-80-892čí-70-1. 15-24.p.
ÖLLÖS, L. Hova tartozhatunk? In: Fundamentum. – Roč. 4, č. 3 (2000), s. 97-102. POZNÁMKA: Vyšlo aj v – A státustörvény. – Budapest : Teleki László alapítvány, 2002. – S. 212-221. – ISBN 963-85774-8-7.
ÖLLÖS, L.: Merkwürdige Verwandlung. In Stephan Beetz (Hrsg.): Nationen oder Regionen – Mitteleuropa am Ende des 20. Jahrhunderts. Potsdam, 1996, s. 15-18.
ÖLLÖS, L.: Diana Némethova and László Öllös: Hungarians in the Slovak Government. In.: A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe, Edited by Monica Robotin and Levente Salat, Open Society Institute. Budapest, 2003, s. 113-140.
ÖLLÖS, L.: Contitutional symbolism and National Conflicts in Slovakia. In.: Anthropological and Historical Approaches to Ethnic Relations in Postsocialist Europe. ed. Davide Torsello, Lucia Rodgerio. Trauben: CREAM, 2006, ISBN 8888398724
ÖLLÖS, L.: Programy Maďarských strán. In.: Maďary na Slovensku, ed.: József Fazekas, Péter Hunčík, Fórum inštitút pre výskum menšín. Šamorín, 2008, s. 58-87. ISBN 978-80-89249-16-9
ÖLLÖS, L.: A határon túli magyar kisebbségek alkotmányos jogai Magyarországon. In.: Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában, szerk.: Szarka László, Vizi Balázs, Majtényi Balázs, Kántor Zoltán, Gondolat Kiadó. Budapest, 2007, s. 95-129. ISBN 978-963-693-074-5

Členstvo v riešiteľských tímoch projektov – minulosť i súčasnosť (VEGA, KEGA, APVV):

VEGA 1/0733/08 (2008-2010) Politika, etnopolitika a identita. Projekt bol zameraný na analýzu etnocentrizmu a jeho latentného pôsobenia v reálnom politickom a geografickom priestore.  Spoluriešiteľ doc. PhDr. L.  Öllös, PhD.

K 63592 (2006-2008)  Etnopolitikai modellek Európában  [Etnopolitické modely v Európe] Maďarská akadémia vied, Podporuje: Országos Tudományos Kutatási Alap.  (Komparácia európskych modelov riešenia etnických problémov.), spoluriešiteľ Öllös, László, PhD.                  

Iné vedecké projekty:

KNM-613/2015/1.5 Názov projektu: Semináre a konferencia o právach a postavení národnostných menšín na Slovensku. KNM, Úrad vlády – Program kultúry národnostných menšín 2015. Riešiteľské pracovisko: Fórum inštitút pre výskum menšín. Zahraniční partneri: Riešiteľ z katedry: Doc. László Öllös, PhD. (odborný garant). Doba riešenia: 2015.  

Európska identita. Projekt Fórum inštitútu pre výskum menšín. Doba riešenia: 2015-218. Vedúci projektu.

 Členstvo v redakčných, vedeckých radách a akademických senátoch:

  •  Freedom and Reform Institute

Postavenie / funkcia: člen správne rady
Názov a sídlo organizácie: Maďarsko, Budapest,www.szri.hu 

  • Zahraničný výbor Maďarskej akadémie vied (köztestület)

Postavenie / funkcia: člen
Názov a sídlo organizácie: Maďarsko, Budapest. www.mta.hu 

  • Redakčná rada časopisu Fórum spoločenskovedná revue

Postavenie / funkcia: predseda redakčnej rady
Názov a sídlo organizácie: Vydavateľ: Fórum inštitút pre výskum menšín,
93101, Šamorín, Parkova 4. 

  • Vedecká rada Fórum inštitútu pre výskum menšín

Postavenie / funkcia: prezident
Názov a sídlo organizácie: Fórum inštitút pre výskum menšín,
93101, Šamorín, Parkova 4.

Pôsobenie v treťom sektore:
Prezident Fórum inštitútu pre výskum menšín