Politológia I. stupeň

a/ stupeň vysokoškolského štúdia: prvý (bakalársky)
b/ forma štúdia: denná / externá
c/ štandardná dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov
d/ akademický titul: Bc. („bakalár“)

ABSOLVENT:

Všeobecná charakteristika
Absolvent vie objektívne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom analyzovať základné politické procesy a zároveň dokáže monitorovať trendy v politických vedách. Je schopný analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia politických, historických a diplomatických dokumentov a prameňov. S prehľadom sa orientuje v politologickej literatúre.

Teoretické poznatky
Absolvent vie vymedziť predmet, základné metódy politológie, jej miesto a vzťahy v systéme spoločenských vied. Je zorientovaný medzi politologickými disciplínami. Osvojil si základný kategoriálny aparát. Orientuje sa najmä v tematických oblastiach: dejiny politického myslenia, politické a kultúrne dejiny sveta, politické systémy, dodržiavanie ľudských práv, zákony a normy upravujúce menšinovú politiku, politicko-regionálna geografia sveta, koncepcie vojenskej bezpečnosti vo svete. Získava základné znalosti zo sociológie, filozofie, religionistiky, moderných slovenských, európskych a svetových dejín, medzinárodných vzťahov a diplomacie. Pozná históriu politického vývoja vo svete a dokáže sa orientovať v súčasných politických, ekonomických, environmentálnych, náboženských a kultúrnych procesoch.

Praktické zručnosti
Absolvent rozlišuje medzi faktami a hodnoteniami šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, ktoré môžu byť skreslené nižším stupňom poznania a záujmami. Rozlišuje objektívne od subjektívneho, stranícke od nadstraníckeho, vedecké od laického, náhodné od zákonitého. Je schopný analyzovať primárnu a sekundárnu literatúru, historické pramene, má prehľad v odbornej literatúre monografickej, ako aj časopiseckej. Je schopný prognózovať vývoj základných politických trendov a prezentovať vlastné odborné stanoviská v renomovaných periodikách a elektronických médiách.

Uplatnenie
Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy (obvodné úrady, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, útvary NR SR), verejnej správy a samosprávy. Tiež môže pôsobiť v politických stranách a mimovládnych organizáciách, ako redaktor v masmédiách a v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Charakteristika
Jedná sa o interdisciplinárne formulovaný bakalársky študijný program, kde okrem základnej oblasti politológie a práva sú zastúpené humanitné disciplíny a jazykové prípravy. Koncepcia štúdia je koncipovaná tak, aby osvojené všeobecné a základné odborné znalosti boli rozvíjané v aplikovanej forme v špeciálnej profesijnej zručnosti. Skladba predmetov prvého ročníka je koncipovaná tak, aby sa vyrovnali prípadné rozdiely v znalostiach študentov z rôznych typov škôl.

Základné disciplíny

Povinné predmety:

Úvod do politických vied 1, 2

Základy sociológie

Teórie environmentalizmu

Politické systémy spoločnosti 1, 2, 3 (teoretické koncepcie, vybrané štáty, politický systém SR)

Politická geografia a demografia

Dejiny politického myslenia 1, 2

Základy ekonomiky

Teória štátu a práva

Politické systémy spoločnosti 2. (vybrané štáty)

Bezpečnostná politika v 21. storočí

Úvod do medzinárodných vzťahov

Ľudské a občianske práva

Nacionalizmus a fundamentalizmus

Inštitúcie Európskej únie

Sociálna a politická filozofia 1, 2

Verejná správa

Religionistika

Úvod do psychologických disciplín

Národy a náboženstvá Európy

Odborná prax

Seminár k bakalárskej práci 1, 2

Povinne voliteľné predmety:

Metodika a metodológia odbornej práce a výskumu

Dejiny Európy 1.

Dejiny Európy 2.

Politiky Európskej únie

Personálny manažment Európskej únie

Kultúra Európy

Dejiny filozofie

Politické strany Slovenskej republiky

Politická psychológia

Verejná správa

Filozofia Európy

Výberové predmety:

Komunikačné zručnosti

Logika

Jednodenná exkurzia

Viacdenná exkurzia

Anglický, Francúzsky, Nemecký, Taliansky jazyk (výber)

Požiadavky absolutória študijného programu

K získaniu titulu „bakalár“ musí študent:
a/ splniť predpísané penzum povinných a povinne voliteľných predmetov
b/ zložiť záverečné bakalárske skúšky a úspešne obhájiť Bakalársku prácu.