Doc. PhDr. Zuzana Mészárosová-Lampl, PhD.

gondolkodom – kópiaVysokoškolská pedagogička, sociologička, spisovateľka, publicistka. Autorka 7 monografií, takmer 80 vedeckých a odborných  štúdií, 1 rozprávkovej knihy,  2 zbierok poviedok a niekoľko sto novinových a časopiseckých článkov. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zaoberá predovšetkým širokou paletou otázok spätých s maďarskou národnou menšinou na Slovensku.

V rámci tejto problematiky sa dlhodobo venuje empirickému výskumu všeobecnej, národnej a politickej hodnotovej orientácie, ako aj faktorom a dimenziám národnej identity a asimilácie.  Jej ďalšou obľúbenou výskumnou témou je kvalita života (ekonomické podmienky života, zdravotný stav, zdraviu prospešné a zdraviu škodlivé správanie, subjektívne faktory kvalitiy života) Maďarov a Slovákov žijúcich na južnom Slovensku.

Ako riaditeľka Oddelenia sociologického a demografického výskumu Fórum inštitútu pre výskum menšín realizuje výskumy verejnej mienky na aktuálne spoločensko-politické témy, ako aj výskumy volebného správania a volebných preferencií Maďarov na Slovensku. V oblasti vedy je vedúcou riešiteľkou mnohých domácich a medzinárodných výskumných projektov.

Je šéfredaktorkou Fórum spoločenskovednej revue, členkou vedeckej rady Fórum inštitútu pre výskum menšín, členkou redakčnej rady Fórum Társadalomtudományi Szemle, členkou Etickej komisie Spolku maďarských spisovateľov v SR. Okrem vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti pravidelne publikuje na stránkach denníka Új Szó a mesačníka Új Nő. Žije v Bratislave, je vydatá a má dve dospelé deti.

Posledné knižné publikácie:Sociológia SM

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: zmeszarosova@ukf.sk, moki.lampl@gmail.com
Funkčné zaradenie na UKF: docent

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Vysokoškolské štúdium (Mgr.): FF UK v Bratislave (sociológia) – 1982
Rigorózna skúška (PhDr.): FF UK v Bratislave (sociológia) – 1983
Postgraduálne štúdium: FF UK v Bratislave (žurnalistika) – 1987
Doktorandské štúdium (PhD.): FF UK v  Bratislave (sociológia) – 2008
Habilitačné konanie (Doc.): FF UK v Bratislave (teória a metodológia sociológie) – 2015
(Téma habilitačnej prednášky: Kľúčové faktory asimilácie Maďarov na Slovensku)

Výučba predmetov na katedre:
Základy sociológie
Komunikačné zručnosti
Seminár k metodológii spoločenskovedného výskumu
Súčasné diskusie o hodnotových základoch štátu

Monografie:
LAMPL, ZS.: A saját útját járó gyermek – Három szociológiai tanulmány a szlovákiai magyarokról (Tri sociologické štúdie o Maďaroch na Slovensku). Bratislava: Madách-Posonium, 1999. 109 s. , ISBN 80-7089-279-X.
LAMPL, ZS.: Vállalkozások és vállalkozók 1989 után (Podnikanie a podnikatelia po roku 1989). Dunajská Streda: Lilium Aurum, 1999. 128 s. , ISBN: 80-8062-027-X.
LAMPL, ZS.: Magyarnak lenni – a szlovákiai magyarok értékrendje (Byť Maďarom – hodnotvé orientácie Maďarov na Slovensku). Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2007. 184 s. , ISBN: 978-80-89249-15-2.
LAMPL, ZS.: Magyarok és szlovákok (Maďari a Slováci). Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2008. 190 s., ISBN: 978-80-89249-25-1.
LAMPL, ZS.: A szlovákiai magyarok szociológiája I. kötet – Szlovákiai és magyar, Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2012. 180 s. , ISBN 978-80-89249-63-3.
LAMPL, Z.: Sociológia Maďarov na Slovensku. 1. zväzok – Slovenský a Maďar, Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2013. 148 s., ISBN 978-80-89249-68-8.
LAMPL, ZS (ed.).: Tanulmányok az ifjúságról (Štúdie o mládeži). Šamorín: Fórum IC – Fórum inštitút pre výskum menšín, 2014. 233 s, ISBN 978-80-89249-74-9.

Učebné texty:
LAMPL, ZS. – PŠENÁKOVÁ, I. – PAPP, L.: Médiapedagógia (Mediálna výchova). CD ROM, 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2010.

Beletria:
LAMPL,ZS.: Móki meséi (Mókiine rozprávky). 1. vyd. Bratislava: Madách-Posonium, 2002. 64 s.
LAMPL,ZS.: Randevú és más írások (Rande a iné fejtóny). 1. vyd. Bratislava: Median, 2012. 173 s.
LAMPL,ZS.: Polievka (z) domácej sliepky. Dunajská Streda: Lilium Aurum, 2013. 170 s., ISBN 978-80-8062-482-8.

Výber z najvýznamnejších štúdií:
LAMPL, ZS.: A szlovákiai magyarok nemzeti identitásának néhány vetülete korcsoportos megközelítésben (Vybrané aspekty národnej identity slovenských Maďarov z pohľadu vekových skupín). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2015, s. 3-23, Šamorín:  Fórum inštitút pre výskum menšín, 2015,  ISSN 1335-4361.
LAMPL, ZS.: A szlovákiai felsőoktatási szféra és a dél-szlovákiai magyar/szlovák fiatalok egyetempercepciói (Postoje maďarskej a slovenskej mládeže na južnom Slovensku k vysokoškolskému vzdelávaniu). In: Fórum Társadalomtudományi Szemle 2014, číslo 4, s. 73-87, ISSN 1335-4361.
LAMPL, ZS.: Slováci a Maďari na Južnom Slovensku – možnosti uplatňovania jazykových práv. Jazyková prax Maďarov na Slovensku v roku 2011. In: Fórum spoločenskovedná revue 2013, s. 59 – 74, Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, 2013, ISSN 1335-4361.
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ Z.: Mystérium skrývania sa, alebo dodatky k volebným výsledkom strany maďarskej koalície a strany Most-Híd, In: Fórum spoločenskovedná revue 2010, číslo 5, s. 63 – 76, Šamorín: Fórum inštitút pre výskum menšín, ISSN  ISSN 1335-4361, http://epa.oszk.hu/00000/00033/00046/pdf/EPA00033_Forum_szemle_2010_5_zuzana-meszarosova-lamplova.pdf.
LAMPL, ZS.: Magyars and Slovaks in Southern Slovakia – Exercising Language Rights, In: Petőcz, K. (ed): National populism and Slovak-Hungarian relations in Slovakia 2006-2009, Forum Minority Research Institute, Somorja-Šamorín 2009, s. 167-180, ISBN 978-80-89249-37-43. http://mek.oszk.hu/08700/08768/08768.pdf
LAMPL, ZS.: A kis- és középvállalkozói szféra kialakulása és fejlődése 1989-től napjainkig (Vznik a vývoj vrstvy malých a stredných podnikateľov po roku 1989). In: Lelkes Gábor: Régiók és gazdaság, Magyarok Szlovákiában V. kötet, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008, s. 235-258, ISBN 978-80-89249-21-3.
LAMPL, ZS.: Percentage Designation in Slovakia: a review of the statistical data and emprical research, 2007, http://www.onepercent.hu/Dokumentumok/LAMPL2007web.pdf.
MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ Z.: SMK je No. 1, OS Fórum občianskej spoločnosti 9-10, Kalligram Bratislava 2006, s. 114-124.
LAMPL Zs.-TÓTH, K.: Az 1 %-os törvény társadalmi hatása Magyarországon és Szlovákiában /Spoločenský efekt zákona o 1 percentnej dani/, In: Nagy Myrtil: 2 % Dél-Szlovákiában, s. 63-79, Fórum IC, Šamorín-Dunajská Streda 2005, ISBN 80-8062-289-2.
LAMPL, ZS.: „There are always more round pegs than round holes2. A serves report the turn of the millenium on the labour market of Dunajská Streda district, In: Minorities research, Budapest, 2002/4, s. 48-71.

Výber z výskumnej činnosti:

Zodpovedná riešiteľka, vedúca výskumu
2001, Mozaik 2001, medzinárodný výskum mládeže
2003-2005, Zlepšenie cezhraničnej prístupnosti – možnosti podnikania v priemyselnom parku, o spoločenskom efekte vybudovania a prevádzkovania priemyselných parkov – grantová schéma Európskej komisie, projekt č. 2002/000.610-13
2006-2007, Rodina a práca, ako sa na pracoviskách vybraných okresov SR uplatňuje princíp zosúľadenia pracovného a rodinného života – projekt ESF v rámci SOP Ľudské zdroje
2006-2007, Percentage Philantropy, výskum o dobrovoľníctve a asignácii dane II. – Sasakawa Peace Foundation, Japan Nonprofit Information and Training Center Foundation, Budapest
2007, Kultúrna identita a kultúrna spotreba budúcej maďarskej inteligencie, výskum vysokoškolskej mládeže
2007, Kultúrny život v národnostne zmiešaných regiónoch Slovenska, zmapovanie kultúrnych inštitúcii, ich typológia, ich využívanie, kultúrna spotreba obyvateľov týchto regiónov
2007, Kárpát Panel, medzinárodný porovnávací výskum Maďarov žijúcich mimo územia Maďarska
2008, Kultúra a zdravie, vplyv kultúrnej identity na zdraviu prospešné a zdraviu škodlivé aktivity Maďarov a Slovákov
2008, Vedomosti a názory budúcich mienkotvorných činiteľov o menšinách v SR a ich kultúre , výskum vysokoškolských študentov spoločenskovedného štúdia
2009, Interkultúrne vzťahy majority a menšín v SR, v spolupráci s Národným osvetovým centrom
2009, Stav mediálnej spotreby, kompetencií a výchovy maďarskej menšiny v SR, o sledovanosti jednotlivých médií a o počítačovej gramotnosti
2010, Maďarsko-slovenská aglomerácia v okolí Bratislavy, výskum suburbanizácie a sťahovania obyvateľov do oblasti Rajky a Horného Žitného ostrova – AGGLONET HUSK/0801/1.5.1/0007
2010-2012, Dlhodobá nezamestnanosť v okrese Dunajská Streda cez optiku dlhodobo nezamestnaných –  Európsky sociálny fond, programové obdobie 2007-2013, Operačný program: Zamestnanosť a sociálna inklúzia,  kód projektu z ITMS: 27120130240
2011-2012, Vybrané aspekty života mladých ľudíGrantová schéma IUVENTY
2011-2012, Súvislosť drogového fenoménu s vybranými aspektmi kvality života väčšinovej a menšinovej populácie
2013, Hodnotové orientácie Maďarov a Slovákov na južnom Slovensku
2014, Občianstvo a jazyková prax obyvateľov Slovenska
2015, Kvalita života občanov maďarskej národnosti, vedúca výskumu

Spoluriešiteľka
2001-2003, „Súčasné problémy mediálnej komunikácie“ – CGA II/4/2001
2002-2004, „Percentage Philantropy I. ” – Sasakawa Peace Foundation, Japan a Nonprofit Information and Training Center Foundation, Budapest
2005-2008, „Knowledge, Institutions and Gender: an East-West Comparative Study – 6. rámcový program EÚ, číslo projektu 017617
2008-2009, Challanging populism and promoting interethnic dialogue and tolerance in Slovakia – grant Open Society Institute, Budapest