PhDr. Miriam Mlyneková, PhD.

mlynekova_miriamV rámci vedeckých aktivít sa primárne venuje problematike antisemitizmu v prvej polovici dvadsiateho storočia na slovenskom území. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu Židia na stránkach denníka Slovák 1919–1938. Na základe výskumu k dizertačnej práci publikovala monografiu, vedecké štúdie a sériu článkov. V súčasnosti pokračuje v základnom výskume denníka Slovák v období 1938-1945.

Vo svojej vedecko-pedagogickej praxi sa pohybuje na pomedzí politológie, histórie a sociálnej i politickej psychológie. Je autorkou vedeckých štúdií a článkov, spoluautorkou politologických učebných textov, spoluriešiteľkou projektu VEGA s názvom „Stav environmentálnej gramotnosti v súčasnej sociokultúrnej situácii“. Aktívne sa podieľa na vypracovávaní akreditačných spisov a študijných plánov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na katedre. Je členkou redakčnej rady časopisu Civitas.

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: mlynekova@ukf.sk
Funkčné zaradenie na UKF: odborná asistentka

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Vysokoškolské štúdium (Mgr.): FF UK v Bratislave – 1996
Rigorózna skúška (PhDr.): FF UKF v Nitre, politológia – 2008
Doktorandské štúdium (PhD.): FF UKF v Nitre, slovenské dejiny – 2011

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia :

Súkromná sféra: 1996 – 2006

KPEŠ FF UKF: 1996 – 2007 Nitra externá spolupráca

KHi  FF UKF: 2007 – 2011 Nitra interný doktorand

KPEŠ FF UKF: 2012 – Nitra odborný asistent

Výučba predmetov na katedre:
Základy politológie
Formovanie občianskej spoločnosti
Politické dejiny novoveku v 16. – 18. storočí
Dejiny Európy 1789/1914 I.
Dejiny Európy 1789/1914 II.
Psychológia osobnosti
Sociálna psychológia
Politická psychológia
Úvod do politických vied I.
Úvod do politických vied II.
Dejiny Európy I.
Dejiny Európy II.
Seminár k psychológii osobnosti
Sociálna a politická psychológia
Dejiny Slovenska
Antisemitizmus a judaizmus

Významné publikácie:

MLYNEKOVÁ, Miriam. Židia na stránkach denníka Slovák 1919 – 1939. Nitra: FF UKF, 2014. 304 s. ISBN 978-80-558-0737-9.

MLYNEKOVÁ, Miriam. Politológia. In BRHLÍKOVÁ, Radoslava a kol. Politológia. Nitra: Enigma, 2012. 368 s. ISBN 978-80-8133-009-4. (5%)

MLYNEKOVÁ, Miriam. Židia na stránkach denníka Slovák 1919 – 1924: výrazové prostriedky, parazitológia a absurdné obvinenia. In Civitas. Ročník 18, 2012 č. 42 – 1/2012, Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF, EV 753/08

MLYNEKOVÁ, Miriam. Možnosti hľadania identity židovstva na Slovensku v období Československej republiky (1918-1920). In Civitas Ročník 16, 2010 č. 39 – 2/2010, Katedra politológie a európskych štúdií, FF UKF, s. 6-9, EV 753/08.

MLYNEKOVÁ, Miriam. Frommov autoritarizmus ako jedna z odpovedí na otázku prečo Osvienčim. In DUBNIČKA, Ivan. (ed.). Ekofilozofia včera, dnes a zajtra. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie. Nitra: FF UKF, 2009, s. 164-173, ISBN 978-80-8094-642-5.

Členstvo v riešiteľských tímoch projektov – minulosť i súčasnosť (VEGA, KEGA, APVV):

Projekt VEGA, č.: 1/4667/07

Názov: Stav environmentálnej gramotnosti v súčasnej sociokultúrnej situácii

Stav: ukončený (2007 –2009), spoluriešiteľ 

Členstvo v redakčných, vedeckých radách a akademických senátoch:

Členka redakčnej rady Civitas – časopis pre politické a sociálne vedy.