Warning: strpos() [function.strpos]: Empty delimiter in /www/ff/kpes/wp-includes/media.php on line 1088
foto

PhDr. Mária Kočnerová, PhD.

Vysokoškolský pedagóg. V pedagogickej a odbornej činnosti sa zaoberá medzinárodnými vzťahmi a diplomaciou. Prevažne sa orientuje na problematiku zahraničnej politiky a verejnej diplomacie Slovenskej republiky, kde je spoluautorkou monografie Osobnosti diplomacie SR, ktorá vyšla v spolupráci s MZVaEZ SR.  Z medzinárodných vzťahov sa špecializuje na zahraničnú politiku USA (špeciálne administratíva G. W. Busha v rámci dizertačnej práce), fenomén terorizmu v medzinárodných vzťahoch, ochranu ľudských práv pri RE, geopolitiku a bezpečnostnú politiku 21. storočia. Z tejto oblasti publikuje a vystupuje na vedeckých konferenciách, doma i v zahraničí. Je koordinátorom medzinárodného projektu National Model United Nations priamo pod OSN. Od roku 2009 pôsobí pri časopise Journal of Nationalism, Memory and Political Language JNMPL (predtým ALPPI) vydávanom Karlovou univerzitou v Prahe, kde je od roku 2013 členom Edičnej rady. Podieľala sa niekoľko rokov na projekte PANORÁMA (bezpečnostné a obranné štúdie pod MO SR a CENAA). Je spoluriešiteľkou viacerých vedeckých úloh a projektov. Bola spoluzakladateľkou a konateľkou (2000-2012) nevládnej organizácie FOMES – Fórum pre medzinárodnú spoluprácu (člen Youth of V4 Countries), kde organizovala a sa zúčastnila viacerých medzinárodných konferencií na najvyššej úrovni. Je spoluzakladateľkou a členkou správnej rady Nadácie Y.

Vzdelanie, kvalifikačný rast a doterajšie pôsobenie:

Magisterské štúdium (Mgr.): odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia – FPVaMV UMB v Banskej Bystrici – 2002
Rigorózna skúška (PhDr.): odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia – FPVaMV UMB v Banskej Bystrici – 2003
Doktorandské štúdium (PhD.): odbor Medzinárodné vzťahy a diplomacia – FPVaMV UMB v Banskej Bystrici – 2010

Funkčné zaradenie: odborný asistent

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia :

Katedra politológie a euroázijskych štúdií FF UKF v Nitre   odborný asistent    2002 – doteraz

Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha, Konzultačný inštitút Bratislava   odborný asistent   2014-2015

Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vzťahov – vedenie kurzu “Zahraničná politika SR” 2016 – 2017

Univerzita Karlova, Fakulta sociálnych věd – hosťujúci profesor – 2018

Výučba predmetov na katedre:                     

Úvod do medzinárodných vzťahov, Teórie medzinárodných vzťahov, Diplomacia, Politická geografia a demografia, Ľudské práva, Geopolitika a globalizačné procesy, Úvod do politických vied, Dejiny politického myslenia, Postkolonializmus

Publikačná činnosť: 

Monografia:

KOČNEROVÁ, Mária – HIMPÁNOVÁ, Monika – BRHLÍKOVÁ, Radoslava. Osobnosti diplomacie Slovenskej republiky ; recenzent: Zuzana Mészárosová Lampl, Erik Pajtinka. – 1. vyd. – Nitra : UKF, 2019. – 220 s. – ISBN 978-80-558-1394-3.

Významné publikácie:

KOČNEROVÁ, Mária. Formovanie pozície Slovenskej republiky v oblasti rozvojovej politiky. 2017. In: Národnoštátne záujmy v postintegračnom období / Zuzana Poláčková a kol. – 1. vyd. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2017 ; 25 cm. – ISBN 978-80-558-1246-5, S. 265-293.

KOČNEROVÁ, Mária – BRHLÍKOVÁ, Radoslava – KÚBEKOVÁ, Anna. Ten years of EU membership – benefits for Slovak regions, 2016. DOI 10.4467/24512249JG.16.018.5805. In. Journal of Geography, Politics and Society. – ISSN 2084-0497, Vol. 6, no. 3 (2016), p. 39-49.

KOČNEROVÁ, Mária – TÖKÖLYOVÁ, Tatiana. Význam národnej identity pre zahraničnú politiku malého štátu v globalizovanom svete. 2017. In: Formovanie identity v čase a priestore. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2017. – ISBN 978-80-223-4209-4, S. 122-148.

KOČNEROVÁ, Mária. The USA Patriot Act : Národná bezpečnosť verzus občianske práva a slobody. recenzent: Miroslav Kusý, Miroslav Slašťan, 2015.In: Ľudské práva a bezpečnosť. – Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. – ISBN 978-80-223-3904-9, sS 185-197.

KOČNEROVÁ, Mária. – KASANOVÁ, Petra.  Analysis of the Idiolects of U.S. Presidents : The Language of George W. Bush and comparison with his successor, Barack Obama. In: Annual of Language & Politics and Politics of Identity. – ISSN 1805-3769, Vol. 7, no. 1 (2013), p. 61-76. (SCOPUS)

KOČNEROVÁ, Mária. – MARENČÁKOVÁ, Tatiana. Artic – US – Canada „Battlefield“. In: PANORAMA of global security enviroment. – ISBN 978-80-970041-9-4, Vol. 8 (2012), p. 295-310.

KOČNEROVÁ, Mária. – MARENČÁKOVÁ, Tatiana. Bushova doktrína a vojna v Iraku. Neokonzervatizmus verzus teórie medzinárodných vzťahov. In: Current Issues of Politics and Society. – Tbilisi : Europe Our House Press, 2012. – ISBN 978-9941-0-4971-2, P. 8-19

KOČNEROVÁ, Mária. Zahraničná politika štátu. In: Politológia – kol.autorov. ISBN 978-80-8133-009-4. 2012.

KOČNEROVÁ, Mária. – FÚSKOVÁ, Jana. Identity of homosexual minority in the Central-European surrounding : case study of Czech and Slovak Republic.. In: The Annual of Language & Politics and Politics of Identity. UK, Praha, ČR. ISSN 1803-1757, Vol. 5 no. 1 (2011), p. 125-132

KOČNEROVÁ, Mária. Postavenie USA v 21storočí.. In: “Megatrendy tretieho tisícročia – zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra 22. apríla 2010 / Ivan Dubnička. Nitra : UKF, 2011. – ISBN 978-80-8094-833-7, S. 141-161.

BRHLÍKOVÁ, Radoslava – KOČNEROVÁ, Mária – TÖKÖLYOVÁ, Tatiana. Europe Stays Distant: Media Coverage and Voting in the European Parliamentary Elections in Slovakia. In Maier, Michaela – Tenscher, Jens. Campaining in Europe – Campaining for Europe. Berlin : LIT Verlag, 2006. s. 251-261. ISBN 3-8225-9322-7.

Členstvo v riešiteľských tímoch projektov – minulosť i súčasnosť (VEGA, KEGA, APVV):

spoluriešiteľ projektu KEGA s názvom: Tvorba kurikul a učebných textov magisterského štúdia pre administratívu Európskej únie.“

spoluriešiteľ projektu VEGA s názvom: „Politický vývoj v štátoch Višegrádskej štvorky po parlamentných voľbách v rokoch 2005-2006.“

 spoluriešiteľ projektu VEGA s názvom: „Národnoštátne záujmy SR v medzinárodných vzťahoch v post-integračnom období.“

 spoluriešiteľ rozvojového projektu Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre“.

 spoluriešiteľ projektu KEGA s názvom: „Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch“

 Iné vedecké projekty:

 Vedúci riešiteľ UGA projektu – National Model of United Nations (2011-2013)

Vedúci riešiteľ MVZP-STRATCOM/2018/7- Osobnosti  slovenskej diplomacie

 Členstvo v redakčných, vedeckých radách a akademických senátoch:

 Journal of Nationalism, Memory and Language Politics – časopis pri Karlovej univerzite v Prahe – člen redakčnej rady (predtým The Annual of Language and Politics and Political Identity)

Pôsobenie v treťom sektore:

RRA Topoľčiansko – expert od roku 2012 – tvorba stratégií na regionálnej úrovni (Stratégia cezhraničnej spolupráce medzi TTSK a JMK, Stratégie zahraničnej spolupráce Nitrianskeho samosprávneho kraja, PHSR MAS Žibrica)

NADÁCIA Y – zakladateľ a člen Správnej rady – 2019 (Vianočný bazár – charitatívna aktivita súvisiaca s činnosťou nadácie, od roku 2012)

Diskusný klub – 2008-2013 – spolupráca s nevládnou organizáciou CENAA, organizovanie diskusií s odborníkmi z odboru štúdia

PANORÁMA – 2006-2013 – project Ministerstva obrany SR a CENAA – autor, recenzent

FOMES (Forum for the International Cooperation) – 2000-2012 – zakladateľ, konateľ a vice-prezident neziskovej organizácie – FOMES bol členom medzinárodnej iniciatívy – Youth of V4 Countries – organizovanie medzinárodných konferencií, workshopov, europrojektov

Zahraničné mobility:

Univerzita Aldo Moro Bari, Taliansko 20.9. – 26.9. 2021
Universidad de la Habana Havana, Kuba 8. 10. – 12. 11. 2019
Univerzita Aldo Moro Bari, Taliansko 7.4. – 13.4. 2019
Univerzita Karlova Praha, ČR 2018
Leiden University College, The Haag, výskumný pobyt Amsterdam, Den Haag, Holandsko 22. – 25. 11. 2018
Univerzita Palackého Olomouc, ČR 9.4. – 13.4. 2018
Alberts Ludwig Universität, výskumný pobyt Freiburg, Nemecko 9. – 12. 10. 2017
Metropolitní univerzita Praha, ČR 12.3. – 16.3. 2017
Univerzita Karlova Praha, ČR 12.10. – 23.10. 2015