Politológia II. stupeň

a/ stupeň vysokoškolského štúdia: druhý (magisterský)
b/ forma štúdia: denná / externá
c/ štandardná dĺžka štúdia: 2 roky
d/ akademický titul: Mgr. („magister“)

ABSOLVENT: 

Všeobecná charakteristika
Absolvent na vysokej teoretickej úrovni ovláda základné vedomosti a politologickú terminológiu, jej súčasné podoby, tiež ovláda postupy jej využitia. Dokáže tvorivo aplikovať teoretické poznatky z teórie politiky, geopolitiky, medzinárodných vzťahov a politickej žurnalistiky. Ovláda základné postupy vedeckej práce, je teoretický pripravený pre doktorandské štúdium (III. stupeň vysokoškolského vzdelania).

Teoretické poznatky
Absolvent magisterského štúdia je spôsobilý analyzovať domáce aj zahraničné politické dianie, vyvodzovať z neho prognózy a závery. Je schopný svoje poznatky prezentovať publikačnou formou ako aj odbornou diskusiou v mediálnom priestore. Je schopný sledovať nové poznatky v príbuzných disciplínach.
Disponuje schopnosťami adekvátne využívať zvládnutý pojmový aparát, teoreticky pracovať s primárnymi politologickými textami, teoreticky správne interpretovať politologické právne texty a dokumenty, rozvíjať reflexiu o aktuálnych európskych politicko-sociálnych problémoch, riešiť teoretické problémy z oblasti politických vied a európskych integračných procesov, samostatne využívať získané vedomosti v povolaní alebo v doktorandskom štúdiu
tvorivo prehlbovať už získané poznatky.

Praktické zručnosti
Absolvent nadobudne schopnosť publikovať odborné články, prezentovať svoje názory a analýzy v odborných diskusiách, pozorovať, analyzovať a zaznamenávať aktuálne politické dianie doma i v rámci európskeho a širšieho geografického priestoru, analyzovať a vyhodnocovať politicko-právne dokumenty. Dokáže pracovať samostatne aj ako člen odborného tímu, vie stanoviť rámec pre vlastný odborný vývoj.

Uplatnenie
Absolvent je pripravený na odborné pôsobenie v rozličných oblastiach politického a spoločenského života. Priamo sa môže uplatniť na vysokých školách, ako samostatný teoretický pracovník, ako učiteľ (ak získa „pedagogické minimum“), v orgánoch štátnej správy, v orgánoch samosprávy, v politických stranách, v medzinárodných inštitúciách, v treťom sektore, v kultúrno-spoločenských inštitúciách, vo vzdelávacích inštitúciách, v redakciách, v odborných ústavoch a vedeckých pracoviskách.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Charakteristika
Jedná sa o interdisciplinárne formulovaný magisterský študijný program. Štruktúra jednotlivých predmetov je vyvážená tak, aby sa predmety v jednotlivých semestroch logicky doplňovali. Študijný program je koncipovaný s predpokladom, že absolventi budú pripravení pre výkon verejných funkcií, výkon funkcií odborných a vedeckých pracovníkov a analytikov, najmä v oblasti verejnej správy a politologických inštitúcií.

Základné disciplíny

Povinné predmety:
Kultúrna a sociálna antropológia
Teórie politických strán
Sociálna politika
Spoločenské konflikty a teórie demokracie
Geopolitika a globalizačné procesy
Systémová politológia
Postsovietsky priestor a ázijské veľmoci
Jazyk politiky
Politická žurnalistika
Politické dejiny Slovenska po 2. svetovej vojne
Teórie medzinárodných vzťahov
Seminár k diplomovej práci 1, 2
Seminár k diplomovej práci

Povinne voliteľné predmety:
Dejiny Slovenska
Politika tradicionalizmu a moderny
Aktuálne otázky sociálnej politiky
Súčasné diskusie o hodnotových základoch štátu
Moderné politické teórie
Antisemitizmus a judaizmus
Osobnosti politického myslenia v Strednej Európe
Zahraničná politika

Výberové predmety:
Rétorika
Kultúra Blízkeho východu
Odborná prax

Požiadavky absolutória študijného programu
K získaniu titulu „magister“ musí študent:
a/ splniť predpísané penzum povinných a povinne voliteľných predmetov
b/ zložiť záverečnú magisterskú skúšku a úspešne obhájiť Diplomovú prácu.