Euroázijské štúdiá I. stupeň

a/ stupeň vysokoškolského štúdia: prvý (bakalársky)
b/ forma štúdia: denná / externá
c/ štandardná dĺžka štúdia: 3 roky / 6 semestrov
d/ akademický titul: Bc. („bakalár“)

ABSOLVENT:

Všeobecná charakteristika

Určujúcim hľadiskom profilu absolventa je orientácia v politologickej literatúre, schopnosť sledovať trendy vývoja politických vied, schopnosť analyzovať a syntetizovať reálne poznatky získané zo štúdia politických dokumentov, historických a diplomatických prameňov, schopnosť analyzovať základné politické procesy v eurázijskom priestore – neosobne, nadstranícky a s teoretickým nadhľadom.

Teoretické poznatky

Absolvent bakalárskeho študijného programu Euroázijské štúdiá  nadobudne schopnosti adekvátne použiť pojmový aparát, má predpoklady získať teoretické politické vedomie, má schopnosť orientovať sa v príbuzných vedeckých disciplínach. prekonáva eurocentrický pohľad na svet.

Praktické zručnosti

Absolvent bakalárskeho študijného programu Euroázijské štúdiá nadobudne schopnosti rozlišovať medzi faktami a hodnoteniami šírenými profesionálnymi politikmi a masmédiami, ktoré môžu byť skreslené nižším stupňom poznania a záujmami, rozlišovať objektívne od subjektívneho, stranícke od nadstraníckeho, vedecké od laického, náhodné od zákonitého, analyzovať primárnu a sekundárnu literatúru, historické pramene, má prehľad v odbornej literatúre monografickej, ako aj časopiseckej. Je schopný prognózovať vývoj základných politických trendov, ako aj formulovať výsledky svojej práce a vie sa pohybovať v spleti politických inštitúcií.

Uplatnenie

Absolvent je pripravený nájsť uplatnenie predovšetkým v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v inštitúciách EÚ, integračných úradoch pri štátnych inštitúciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu a v diplomacii. Rovnako sa môže realizovať v politických stranách a hnutiach, v mimovládnych medzinárodných organizáciách zameraných na medzinárodnú spoluprácu, v zahraničných redakciách masmédií ako aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Charakteristika

Študijný plán sa opiera o tradície Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF, na ktorej sa vyučovali predmety Politológia-Orientálne štúdiá a Politológia-Európske štúdiá na bakalárskom a magisterskom stupni. Povinné a povinne voliteľné predmety plne korešpondujú s opisom študijného odboru politológia. Obsah výučby je posilnený predmetmi, ktoré pomávajú osvetliť kultúrno-historické osobitosti a moderný politický vývoj popri štátov EÚ aj kľúčových hráčov Eurázie (Ruskej federácie, Indie, Číny a Japonska).

Základné disciplíny

Povinné predmety:
Úvod do politických vied 1, 2
Základy sociológie
Politická geografia a demografia
Národy a náboženstvá Ázie
Politické systémy spoločnosti 1, 2 (teoretické koncepcie, vybrané štáty)
Úvod do medzinárodných vzťahov
Postkolonializmus
Teória štátu a práva
Dejiny politického myslenia 1, 2
Inštitúcie Európskej únie
Nacionalizmus a fundamentalizmus
Ľudské a občianske práva
Politický systém Ruskej federácie
Národy a náboženstvá Európy
Religionistika
Bezpečnostná politika v 21. storočí
Politické systémy a kultúry Indie, Číny a Japonska
Osobnosti ázijského a ruského politického myslenia
Verejná správa Ruskej federácie
Európa a islamské regióny
Odborná prax
Seminár k bakalárskej práci 1, 2
Ruský jazyk

Povinne voliteľné predmety:
Metodika a metodológia odbornej práce a výskumu
Dejiny Eurázie
Európska únia a Afrika
Politiky Európskej únie
Personálny manažment Európskej únie
Kultúra Európy a Ázie
Európska únia a postsovietsky priestor
Filozofia Európy
Verejná správa Slovenskej republiky
Sociálna a politická psychológia

Výberové predmety:
Osobitosti rómskej kultúry
Tendencie vo vývoji balkánskych štátov
Komunikačné zručnosti
Filozofia globálnej krízy
Jednodenná exkurzia
Viacdenná exkurzia

Požiadavky absolutória študijného programu

K získaniu titulu „bakalár“ musí študent:
a/ splniť predpísané penzum povinných a povinne voliteľných predmetov
b/ zložiť záverečné bakalárske skúšky a úspešne obhájiť Bakalársku prácu.