Učebnice vydané KPEŠ na FF UKF v Nitre

slastan_teoriaSLAŠŤAN, Miroslav, JÚDA, Vieroslav: Teória štátu a práva. Nitra: FF UKF, 2008, 323 s. ISBN 978-80-969-554-8-0

Publikácia bola vydaná ako učebný text pre študentov Katedry politológie a európskych štúdií FF UKF v rámci grantu Európskej komisie Jean Monnet Modul Ref. 05/0229.

 

 

 

 


 

szentandrasi_idei_zjednotenia_smallSZENTANDRÁSI, Tibor: Dejiny ideí európskeho zjednotenia I. (Do začiatku 20. storočia).
Nitra: FF UKF, 2007, 88 s. ISBN 80-8094-183-3

Učebné texty mapujú vývoj ideí, ktoré motivovali zbližovanie európskych krajín a národov od antických autorov do začiatku 20. storočia. Publikácia vyšla s finančným prispením Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR.

 


krno_pol_strany_j_europy_smallKRNO, Svetozár: Politické strany štátov južnej Európy.
Nitra: UKF, 2004, 243 s. ISBN 80-8050-681-7

Učebnica analyzuje vývoj politických strán v západných  (v starom geopolitickom zmysle slova) štátoch južnej Európy.

 

 

 


krno_pol_strany_balkan_small

KRNO, Svetozár: Politické strany balkánskych krajín.
Nitra: UKF, 2003, 240 s. ISBN 80-8050-597-7

Učebnica analyzuje vývoj politických strán v postjuhoslovanských štátoch, Bulharsku a Rumunsku.

 


krno_pol_strany_ruska_smallKRNO, Svetozár: Politické strany regiónov Ruska a jeho regiónov. Nitra: FF UKF, 2003, 240 s. ISBN 80-80-473-3

Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky o politickom vývoji Ruska so zreteľom na politické strany. Mapuje politický vývoj vo všetkých  republikách, krajoch a vo vybraných oblastiach Ruska.

 

 

 


 

gabal_metamorfozy_smallGABAĽ, Andrej.: Metamorfózy moderných dejín (Do druhej svetovej vojny).
Nitra: FF UKF, 2001, 232 s. ISBN 80-8050-391-5

Učebné texty určené ako pomôcka k štúdiu moderných dejín, ktoré majú byť určitým vodidlom pri stanovení historických priorít podmieňujúcich kontinuity dejín.

 

 

 


 

drizova_kapitoly_smallDŘÍZOVÁ, Elena: Kapitoly zo sociálnej politiky. Nitra: FF UKF, 2001, 185 s. ISBN 80-8050-457-1

Učebné texty predstavujú „sociálnu politiku“ ako súčasť študijných programov vysokých škôl v odboroch: politológia, sociálna práca a európske štúdiá. Učebnica sa zaoberá charakteristikou predstavovanej disciplíny, jej vývojom a komparáciou sociálnej politiky v krajinách Európskej únie.

 


 

gaziova_ekonomia_smallGAŽIOVÁ, Alojzia: Ekonómia. Nitra: FF UKF, 2000, 114 s. ISBN 80-8050-331-1

Cieľom učebných textov je vysvetliť prístupným a zrozumiteľným spôsobom problémy fungovania zmiešanej ekonomiky. Učebnica je určená pre študentov rôznych študijných odborov, ponúka základné informácie o riadení ekonomického života spoločnosti.

 

 


vajda_antropologia_smallVAJDA, Ján: Úvod do filozofickej antropológie. Nitra: FF UKF, 2000, 116 s. ISBN 80-8050-358-3

Učebné texty sú úvodom do filozofickej antropológie, ktorá predstavuje zložitú vednú  disciplínu presakujúcu do sociológie, psychológie, etiky a ďalších disciplín. Kniha ukazuje „prehistóriu“, históriu i súčasný stav filozofickej antropológie, ktorá predstavuje jednu z nosných oblastí pre pochopenie človeka.

 


krno_pol_strany_alp_stredoz_smallKRNO, Svetozár: Politické strany alpských a stredozemných krajín. Nitra: FF UKF, 2000, 334 s. ISBN-80-8050-149-1

Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky o modernom politickom vývoji a politických stranách v alpských a v západných  (v starom geopolitickom zmysle slova) stredozemných štátoch.

 

 


krno_pol_strany_s_europy_smallKRNO, Svetozár: Politické strany krajín severnej Európy a Beneluxu. Nitra: UKF 2000, 228 s., ISBN-80-8050-366-4

Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky o modernom politickom vývoji a politických stranách v Škandinávii, na Britských ostrovoch a v Beneluxe.

 

 

 


 

krno_pol_strany_v_europy_smallKRNO, Svetozár: Politické strany krajín východnej Európy.
Nitra: FF UKF, 1999, 264 s. ISBN-80-8050-274-1

Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky o politických stranách vo východnej (v starom geopolitickom zmysle slova) Európe.

 

 

 


 

krno_pol_strany_z_europy_smallKRNO, Svetozár: Politické strany krajín západnej Európy.
Nitra: FF UKF, 1998, 216 s. ISBN 80-85313-18-9

Vysokoškolská učebnica prináša základné poznatky o politických stranách v západnej (v starom geopolitickom zmysle slova) Európe.

 

 

 


 

szentandrasi_ekon_teorie_1_smallSZENTANDRÁSI, Tibor: Dejiny ekonomických teórií I. (Od ekonomického myslenia k ekonomickej vede).
Nitra: FHV UKF, 1997, ISBN 80-8050-150-5

Skriptá mapujú ekonomické myslenie od čias písaných dejín do prvej polovice 20. storočia.

 

 

 


 

kol_politologia_1999_smallKOL.: Politológia.
Nitra: FF UKF, 1999, 248 s. ISBN 80-8050-188-2

Učebné texty z politológie vyznačujúce sa heterogénnou formou obsahu. Majú napomôcť študentom orientovať sa v pravidlách organizácie politického života v modernej demokratickej spoločnosti.

 

 


 

kol_zaklady_politologie_smallKOL.: Základy politológie.
Nitra: FF UKF, 1998, ISBN 80-8050-188-2

Učebnica obsahuje základné a úvodné kapitoly do štúdia politológie.