PhDr. Elena Dřízová, CSc.

Vysokoškolský pedagóg, politologička. V pedagogickej a odbornej činnosti sa zaoberá politickou teóriou a komparatívnou politológiou. Prevažne sa venuje problematike sociálnej politiky v podmienkach Slovenska, ako aj problematike politického systému a verejnej správy Slovenskej republiky. Svoje teoretické a vedecko-výskumné poznatky prezentuje na konferenciách v domácom a zahraničnom prostredí, v odborných a vedeckých štúdiách. Je autorkou a spoluautorkou viacerých učebníc pre základné, stredné a vysoké školy.

Názov a adresa pracoviska:
Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre, B. Slančíkovej 1, 949 74 Nitra, SR
Elektronická adresa: edrizova@ukf.sk, edrizova@seznam.cz
Funkčné zaradenie na UKF: odborná asistentka

Vzdelanie a kvalifikačný rast:
Vysokoškolské štúdium (Mgr.): MŠU v Moskve – 1978
Rigorózna skúška (PhDr.): politické vedy – 2008
Doktorandské štúdium (CSc.): politické vedy – 1988

Priebeh a zoznam doterajších pracovných pomerov a doterajšieho vedecko-pedagogického a odborného pôsobenia :

UKF v Nitre: 1978 – odborný asistent

Výučba predmetov na katedre:               

Teórie politického systému spoločnosti, Politický systém slovenskej spoločnosti
Sociálna politika, Sociálna politika v Slovenskej republike
Verejná správa, Verejná správa v Slovenskej republike
Metodika odbornej práce

Publikácie: 

DŘÍZOVÁ, Elena: Kapitoly zo sociálnej politiky. Nitra: FF UKF Nitra, 2001. 185 s. ISBN 80-8050-457-1
DŘÍZOVÁ, Elena: Sociálna politika. In: Tóth, R. – Horváth, P. – Brhlíková, R. – Krno, S. – Dřízová, E.: Úvod do politických vied. Bratislava: Smaragd (druhé vydanie), 2008. s.185-199. ISBN 978-80-89063-20-8
DŘÍZOVÁ, Elena: Sociálna politika. In: Politológia. Nitra : Enigma, 2007. s. 34-53. ISBN 80-89132-03-0
DŘÍZOVÁ, Elena: Verejná správa. In: Politológia. Nitra : Enigma, 2007. s. 159-183. ISBN 80-89132-03-0
DŘÍZOVÁ, Elena: K niektorým otázkam politického systému Slovenskej republiky. In : Transformace české a slovenské společnosti na prahu nového milénia a její úloha v současném globálním světě. Sborník vybraných příspěvků 21. světového kongresu Společnosti pro vědy a umění v Plzni. Pod záštitou prezidenta České republiky Václava Havla. Plzeň, 2002. s.381-389. ISBN 80-86473-39-2
DŘÍZOVÁ, Elena: Comparative View on Social Policy in European Coutries. In: Sozialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. České Budějovice: TISKÁRNA, 2002. s. 31-34. ISBN 80-7040-579-1
DŘÍZOVÁ, E.: Reforma dôchodkových systémov v krajinách V4. Môžeme sa nebáť staroby? In: Štáty Višegrádskej štvorky po vstupe do Európskej únie. Nitra: UKF v Nitre, FF, KPaEŠ, 2006. s.79-98. ISBN 80-8050-911-5 (198 s.)
DŘÍZOVÁ, Elena: Prijímanie závažných politických rozhodnutí v sociálnej sfére v Slovenskej republike. In: Stredná Európa po parlamentných voľbách v roku 2005 a 2006. UKF Nitra, 2007. 36-49. ISBN 978-80-8094-142-098
DŘÍZOVÁ, Elena: Sociálne aspekty v programoch politických strán a hnutí v Slovenskej republike. In: Voľby 2006 v štátoch V4. Prešov: SLOVACONTAKT, 2007. s.206-222. ISBN 978-80-8068-595-9
DŘÍZOVÁ, Elena: Vládne programy a sociálne aspekty v programoch politic­kých strán na Slovensku. In SLOVENSKÁ POLITOLOGICKÁ REVUE. SLOVAK JOURNAL OF POLITICAL SCIENCES. VOLUME 11, 2011 No 2, ss. 112-135 In http://revue.kpol.ff.ucm.sk/rocnik-11/cislo-2/slovenska_politologicka_revue_2_2011.pdf
DŘÍZOVÁ, Elena: Niektoré teoretické východiská artikulácie záujmov (Gabriel A. Almond) . In: Nátlakové skupiny, subkultúry a kontrakultúry : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 23. apríla 2012 na FF UKF v Nitre, Nitra : UKF, 2012. – ISBN 978-80-558-0180-3, S. 52-62.
DŘÍZOVÁ, Elena: Agregácia záujmov a súťaživé politické strany v demokratickom politickom systéme. In: Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy. – ISSN 1335-2652, Roč. 18, č. 43 – 2/2012 (2012), s. 8-11.
DŘÍZOVÁ, Elena: Politická socializácia a Gabriel A. Almond. In: Civitas : časopis pre politické a sociálne vedy. – ISSN 1335-2652, Roč. 17, č. 41 – 2/2011 (2011), s. 8-11.