Monografie vydané KPEŠ na FF UKF v Nitre

obalkaAUGUSTÍN, Michael: Eseje o sociálnom občianstve. Nitra: UKF, 2015, 106 s., ISBN 978-80-558-0898-7

Kniha prináša vôbec prvý preklad textu významného britského marxistického sociológa Toma Bottomora na Slovensku, v ktorom Bottomore nadväzuje na koncept vývoja ľudských práv T. H. Marshalla a aktualizuje ho v prelomových podmienkach počiatku 90. rokov. Publikáciu dopĺňajú štyri eseje, z ktorých každá z vlastnej teoretickej perspektívy kriticky reflektuje Bottomorovu esej. Ich autormi sú Milan Znoj, Ľuboš Blaha, Peter Daubner a Erik Leško. Kniha vytvára priestor pre diskusiu o otázkach chudoby, sociálnych práv, sociálnej inklúzie, sociálnej spravodlivosti. Analyzuje otázky premien demokratického občianstva, venuje sa novým otázkam vzťahu kapitalizmu, socializmu a občianstva, problematike spoločenských tried a novým výzvam ohľadom občianstva.


lKRNO, S: Himalájske veľmoci. Nitra: UKF 2014, 188 s. (čb)+ 32 s. (far.), ISBN 978-80-558-0713-3

Autor vo svojej monografii si všíma geografické, etnografické, náboženské, kultúrne a historické vplyvy na súčasnú tvár Indie a Číny. Opiera sa pritom nielen o bohatú literatúru, ale aj päť pobytov v nich.

 

 


KRNO, S.: Politické strany štátov strednej Európy. Nitra: UKF 2013, 620 s., ISBN 978-80-558-04080-4 

Autor monografie analyzuje predpoklady vzniku, typológiu a vývoj politických vo zvolenom regióne. Všíma vývojové trendy a prispieva k diskusii o tom, ktoré podobné a rovnaké prejavy možno považovať za zákonitosť a ktoré predstavujú iba štatistickú náhodnosť.


lDUBNIČKA, I.: Šamani, mesiáši, proroci a reformátori. Nitra: UKF 2014, 364 s. (čb) + 32 (far.), ISBN 978-80-558-0422-4

Autor inšpirovaný evolucionistickým prúdom ponúkol z pozície antropológie systematický prehľad a charakteristiku základných náboženských foriem. Vysvetlil vývojovo mladšie formy, ako mágiu, kult, šamanizmus, totemizmus, rituál, a ich prechod k súčasným najrozšírenejším karmovým a monoteistickým náboženstvám.


brhlikova_eu_smallBRHLÍKOVÁ, Radoslava: Európska únia po Lisabone. Nitra: UKF, 2012, 256 s., ISBN 978-80-558-0172-8

Monografia sa zaoberá analýzou európskej integrácie a inštitucionálneho systému Európskej únie po prijatí Lisabonskej zmluvy a nadobudnutí jej platnosti v roku 2009. Je výsledkom širšieho výskumného zamerania autorky na oblasť európskeho zjednocovania a tvorby inštitucionálneho rámca Európskej únie.


krno_rf_smallKRNO, Svetozár: Ruská federácia (Od Uralu po Ďaleký východ). Nitra: UKF 2012, 348 s., ISBN 978-80-558-0202-2

Autor monografie analyzuje hlavné osobitosti prírodne, etnicky, nábožensky a regionálne pestrého Ruska, ktoré formovali jeho politické myslenie, politický vývoj, súčasný politický systém, jeho kľúčových aktérov, vznik vývoj politických strán a straníckeho systému. Dokumentuje ako sa celoruský politický proces premieta do republík, krajov, oblastí a autonómnych okruhov a autonómnej oblasti, ktoré sa nachádzajú v uralskom pásme, na Sibíri a Ďalekom východe. Všíma si tiež prístup Strednej Európy k Rusku. Opiera sa pritom o bohatú literatúru, vlastné predchádzajúce práce a nekonvenčné študijné pobyty, ktoré v spomínanej oblasti uskutočnil autochtónnym spôsobom.


obalkaKRNO, Svetozár: Balkán. Historický vývoj, súčasnosť a naše vzťahy k jeho národom. Nitra: UKF 2011, 400 s., ISBN 978-80-558-0009-7

Monografia sa venuje historicko-politickému vývoju na Balkáne, ktorý je poznačený mimoriadnou dynamikou a pestrosťou. Hodnotová podoba transformácie, hospodársky pohyb, orientácia obyvateľov, politická kultúra, vnútropolitický vývoj a geopolitické turbulencie tu nadobúdajú mnoho tvárí. Autor upozorňuje na blízke vzťahy Slovenska k spomínaným krajinám a na bežné stereotypy o Balkáne, ktoré prežívajú v európskom vedomí.


ollos_identitaÖLLÖS, László: Národná identita slobodného človeka. Nitra: UKF, 2009, 156 s. ISBN 976-80-8094-649-4

Monografia sa zaoberá základnou hodnotovou jednotkou liberálnej demokracie – slobodou. V tejto nadväznosti skúma spoločenskú slobodu človeka v kontexte s národnými otázkami.

 


 lKRNO, Svetozár: Postsovietsky západ. Nitra: UKF, 2009, 376 s. ISBN 978-80-8094-440-7

Monografia analyzuje moderný politický vývoj, oživenie, vznik a etablovanie politických strán a straníckych systémov v západnom postsovietskom priestore.


 

krno_kaukazske_republiky_smallKRNO, Svetozár: Kaukazské republiky. Nitra: UKF, 2008, 216 s. ISBN 978-80-8094-144-4

Monografia analyzuje historický vývoj, mytologické, náboženské, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov, súčasný stav politického a straníckeho systému troch juhokaukazských štátov a kaukazských republík, patriacich do Ruskej federácie.

 


krno_srdce_azie_smallKRNO, Svetozár: Krajiny v srdci Ázie. Nitra: UKF, 2008, 288 s. ISBN 978-80-8094-141-3

Monografia analyzuje historický vývoj, mytologické, náboženské, literárne a filozofické tradície, prieskumné výpravy Európanov, súčasný stav politického a straníckeho systému piatich samostatných stredoázijských postsovietskych republík, Mongolska a štyroch republík, patriacich do Ruskej federácie.


lKUČÍREK, Juraj: Ekofilozofia včera, dnes a zajtra. Nitra: UKF, 2008, 108 s. ISBN 978-80-8094-286-1

Druhé vydanie monografie, ktorá v roku 1996 predstavovala prvú ucelenú prácu v oblasti ekofilozofie na Slovensku. Novotársky prístup autora spočíva v prepojení sociálnej a environmentálnej oblasti ako aj v odmietnutí sentimentálneho „ekoromantizmu“.


krno_pol_strany_V4_smallKRNO, Svetozár: Politické strany štátov Višegrádskej štvorky. Nitra: UKF, 2007, 400 s. ISBN 80-8050-910-7

Monografia sleduje moderný politický vývoj s dôraznom na stranícke systémy a politické strany štátov V4. Zachytáva jednotlivé obdobia vývoja politických strán – od konca rakúsko-uhorskej monarchie po súčasnosť. Autor sa opieral o. i. o dlhoročný výskum a výstupy medzinárodného riešiteľského tímu. V slovenskej politológii ide o priekopnícke dielo, nakoľko danú problematiku nikto podrobne nespracoval. Monografia získala Cenu rektora (FF UKF) za publikačné a iné tvorivé aktivity v kategórii Monografické diela v slovenskom jazyku.


dubnicka_selmy_small

DUBNIČKA, Ivan: Mravy, šelmy a vegetariáni.
Nitra: UKF, 2007, 316 s. ISBN 978-80-8094-228-1

Monografia analyzuje etické normy v sociokultúrnom priestore človeka v priereze dejín,  pojednáva o „evolúcii morálky“, čo je demonštrované na etickom vzťahu človek – zviera. Jej závery sú výsledkom širšieho bádateľského záberu autora v oblasti environmentalizmu.


dubnicka_kultura_env_kriza_smallDUBNIČKA, Ivan: Kultúra a environmentálna kríza
Nitra: UKF, 2007, 486 s. ISBN 80-8094-034-7

Monografia analyzuje globálnu environmentálnu krízu, hľadá jej genézu a predstavuje kultúru ako stratégiu druhu Homo sapiens v „boji o prežitie“. Z pozície evolucionizmu sa spomínaná kríza javí ako zlyhávanie tejto stratégie. Myšlienková línia predostretej hypotézy je podopretá antropologickými faktami a tiež obsahuje politologické a filozofické úvahy.  V roku 2007 získala monografia tieto oceneniaCenu rektora UKF za publikačné a iné tvorivé aktivity v kategórii Monografické diela v slovenskom jazyku a Prémiu Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii spoločenské vedy.


krno_typolog_pol_stran_small

KRNO, Svetozár: Typológia politických strán (so zreteľom na transformujúce sa štáty).
Nitra: UKF, 2006, 176 s. ISBN 80-8050-940-9

Monografia predstavuje teóriu politických strán a ich typológiu najmä z ideovo-hodnotového a historicko-vývojového hľadiska. Upozorňuje na prevládajúce, z hľadiska demokracie negatívne tendencie vedúce k upevňovaniu kartelových a mediálnych politických strán.


krno_pol_strany_skan_gbrKRNO, Svetozár: Politické strany Škandinávie a britských ostrovov.
Nitra: UKF, 2005, 183 s. ISBN 80-8050-775-9

Monografia analyzuje vývoj politických strán Škandinávie a Britských ostrovov.

 

 


krno_pol_strany_ger_benelux_smallKRNO, Svetozár: Politické strany nemecky hovoriacich krajín a Beneluxu.
Nitra: UKF, 2005, 187 s., ISBN 80-8050-774-0

Monografia analyzuje vývoj politických strán v nemecky hovoriacich krajinách a Beneluxe.

 


d

KRNO, Svetozár: Politické strany postsovietskych krajín a Mongolska. Nitra: UKF, 2002, 363 s. ISBN 80-8050-474-1

Monografia analyzuje vývoj politických strán v pätnástich postsovietskych republikách a v Mongolsku.