Charakteristika oddelenia politológie Katedry filozofie a politológie

História

Pôvodná Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre vznikla v roku 1996. Zakladateľom a prvým vedúcim bol doc. Mgr. Juraj Kučírek, CSc. Od roku 1998 katedra ako prvá na Slovensku ponúkala špecializáciu politológia-európske štúdiá a od roku 2001 politológia-orientálne štúdiá. Po tragickej smrti doc. Mgr. Juraja Kučírka, CSc., sa v roku 2000 stal vedúcim katedry doc. PhDr. Boris Zala, CSc. Od roku 2007 do roku 2014 viedol katedru doc. PhDr. Ivan Dubnička, PhD. V tomto období sa aj katedra premenovala na  Katedru politológie a euroázijských štúdií.  Vedúcim katedry sa po predčasnej smrti doc. Dubničku v roku 2014 stal Prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. V roku 2010 získala katedra akreditáciu na tretí stupeň vysokoškolského (doktorandského) štúdia v odbore teória politiky. Od roku 2016 nadviazal na túto tradíciu nový akreditovaný študijný program euroázijské štúdiá, zatiaľ ako jediný svojho druhu na Slovensku.

Dňa 1. júla 2022 Akademický senát FF UKF v Nitre v súvislosti s organizačnými zmenami na Filozofickej fakulte UKF v Nitre, schválil spojenie dvoch katedier, Katedry filozofie a Katedry politológie a euroázijských štúdií do jedného celku. Týmto spojením vzniklo nové pracovisko s názvom Katedra filozofie a politológie FF UKF v Nitre.

V rámci novej katedry jej oddelenie politológie spolupracuje s domácimi i zahraničnými inštitúciami: Ústav politických vied SAV, Ústav globálních studií FF UK a ČAV v Prahe, Maďarská akadémia vied (HU), Univerzita Palackého v Olomouci (ČR), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, DGAP Berlín (SRN), EIPA, Maastricht (NL), Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, UPJŠ v Košiciach a iné.

Vzdelávanie

Katedra vzdeláva študentov formou prednášok, seminárov, dialógu, exkurzií a ponukou študijnej literatúry. Zameranie, charakter a hĺbka štúdia nadväzuje na európske štandardy. Objekty politologického výskumu sú chápané interdisciplinárne a veľká časť štúdia sa zaoberá ich determinantmi: historickými, etnickými, kultúrnymi a náboženskými.

Študenti sú vedení tak, aby sa počas študijného procesu aktívne a kreatívne vyjadrovali k aktuálnemu domácemu i svetovému politickému a spoločenskému dianiu a dokázali z vlastného štúdia vyvodiť adekvátne závery a prognózy. Výučba smeruje k tomu, aby sa vedeli orientovať vo vyhľadávaní informačných zdrojov tak v knižničnom ako aj internetovom prostredí a na tomto základe boli schopní pracovať s odborným textom analytickou i komparatívnou metódou v rozsahu seminárnych, bakalárskych aj diplomových prác. Na katedre pravidelne hosťujú učitelia renomovaných zahraničných univerzít.

Katedra v oblasti politických vied v súčasnosti realizuje riadne akreditované študijné programy MŠ SR:

1. stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalársky – Bc.):

2. stupeň vysokoškolského vzdelávania (magisterský – Mgr.):

Katedra má akreditačné právo viesť rigorózne štúdium (PhDr.) v odbore politológia.